header-verenigingen1.jpg

De mannenvereniging  “Sola Scriptura” is opgericht in het jaar 1991.
Zij heeft als eerste doel, het vermeerderen van de kennis van de Bijbel
en de belijdenisgeschriften bij haar leden.

Daarnaast wil zij ook de onderlinge band van de leden en binnen de kerkelijke gemeente bevorderen.
Dit doet zij door het houden van bijeenkomsten, waar gedeelten uit de Bijbel of belijdenisgeschrift centraal staan, meestal door een van de leden, en twee keer per jaar door een spreker.
We begonnen met een kleine groep van ongeveer 15 personen,
de laatste jaren zijn we uitgegroeid tot ongeveer 35 personen.

Om u/jij een beeld te geven hoe het er aan toe gaat, hierbij een overzicht van een avond:
De voorzitter opent met schriftlezing en gebed, en geeft een psalm op. Vervolgens leest hij een meditatie.
Na wat huishoudelijke zaken [notulen, ingekomen stukken] door de secretaris, volgt de inleiding over een Schriftgedeelte [meestal een hoofdstuk uit een Bijbelboek wat we dan in volgorde behandelen].

Na de pauze en het zingen praten we na over de inleiding aan de hand van vragen uit de vergadering.
Na het bespreken cq regelen van de bezoeklijst, en de rondvraag wordt er met gezang en gebed afgesloten.

Het wordt door de leden als zeer waardevol ervaren om zo met elkaar in onderlinge verbondenheid rondom het Woord bezig te zijn, Gods zegen wordt ervaren!

“Onderzoekt de Schriften….en die zijn het die van Mij getuigen” Johannes 5:39
“Zoekt in het boek des HEEREN en leest” Jesaja 34:16a

Kom gerust eens een (paar) keer langs!