header-evangelisatie1.jpg

Zending
Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht:
"Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb".
In de eeuwen daarna is deze opdracht door duizenden opgevolgd en hebben wereldwijd vele miljoenen de Blijde Boodschap gehoord. Deze taak is nog steeds niet voltooid.
Vanuit het verband van onze gemeenten heeft ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) ongeveer 30 zendingswerkers uitgezonden naar onder andere Albanië, Ecuador, Guinee, Nigeria en Indonesië.

Plaatselijke Zendingscommissie (PZC)
Om bij te dragen aan de uitvoering van deze zendingstaak van de kerk, heeft de kerkenraad een plaatselijke zendingscommissie (PZC) in het leven geroepen. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Kort samengevat is het doel van deze commissie binnen onze gemeente:

1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen
2. Het meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren
3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending

De drie woorden die er in deze doelstelling uitspringen zijn bezinning, meeleven en inzamelen. In de gemeente vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van deze doelstelling. In veel gevallen is het de PZC die hiervoor het initiatief neemt. Maar daarnaast is er ook een zeer actieve inzet van bijvoorbeeld de vrouwenvereniging. Anderen geven hun bijdrage binnen de TFC’s, schrijven artikelen voor de kerkbode, sturen post naar zendingswerkers, halen oud papier op, organiseren een fietstocht of verzamelen postzegels. Op die manier zetten tientallen vrijwilligers in onze gemeente zich in voor zending. Daarnaast komen bezinning en meeleven ook aan de orde bij de zondagse prediking, in de voorbede, bij de catechese en soms op de verenigingen en scholen. Op het collecterooster staat twee maal per jaar een collecte voor ZGG en/of BN (Bijzondere Noden).

Binnen de classis Gouda, waar Moerkapelle toebehoort, functioneert een Regionale Zendingscommissie (RZC). Twee maal per jaar komen afgevaardigden van de PZC’s bij elkaar in dit verband. Dit RZC-platform heeft vooral als doel informatie tussen PZC’s en ZGG uit te wisselen en de activiteiten in de regio op elkaar af te stemmen of gezamenlijk regionale activiteiten op te zetten.

De samenstelling van de PZC

Voorzitter:
Dhr. B.W. (Bartwim) Hotting
T. 06-14262235
E bartwimhotting (at) me.com

Secretaresse:
Mevr. M.J. (Martha) Bosschaart-Benard
T. 0180-550548
E pzc.moerkapelle (at) gmail.com

Penningmeester:
Dhr. A.C. (André) Bregman
T. 079-5931453
E andrebregman (at) kliksafe.nl

Afgevaardigde kerkenraad:
Dhr. F.J. Hertog
T. 079-5932652
E f.j.hertog (at) hetnet.nl

Aantal overige leden van PZC: 10
Rekeningnummer van de zendingscommissie is: NL30RABO.03750.40.218 tnv penningmeester PZC

Welke activiteiten zijn er voor de zending in onze gemeente?

Voorlichting & Bezinning

  1. Bezorging Paulus
   Periodiek wordt het zendingsblad Paulus door commissieleden bezorgd bij alle leden van de gemeente.
  2. Kalenderverkoop
   Bij de najaarsrondgang door de gemeente worden de kalenders verkocht en soms nog andere artikelen zoals boeken en cd’s.

 1. Zendingsdienst / gemeenteavond / Jongeren zendingsbijeenkomst
  Elk jaar wordt er samen met de vrouwenvereniging een gemeenteavond georganiseerd over een zendingsthema. Hiervoor worden zendingswerkers met verlof gevraagd.
  Tijdens de gemeentedag, die om het andere jaar georganiseerd wordt, geeft TFC Janse voorlichting over het werk in Papua.

 2. Kerkbode
  In de kerkbode is er een vaste rubriek ‘Over en Weer’ waarin volgens een bepaald rooster de zendingscommissie, de evangelisatiecommissie en de TFC die in de gemeente functioneert de gelegenheid krijgen om een artikel te plaatsen. Verder is er in de kerkbode de mogelijkheid om in de rubriek ‘Zending & Evangelisatie’ nieuwsberichten op te nemen die met zending te maken hebben.
 3. Catechese
  Jaarlijks wordt in verschillende catechesegroepen het thema zending aan de orde gesteld.
 4. Publicatiebord in de kerk
  In de hal van de kerk is een publicatiebord dat speciaal bestemd is voor zendingsnieuws.
  Op de website van de gemeente is plaats ingeruimd voor de activiteiten van de PZC.
 5. Meeleven & Ondersteuning

Activiteiten TFC

  1. In de gemeente is Thuisfront Commissies Fam.Janse actief.
   TFC Fam. Janse die het echtpaar Janse-Evers ondersteunt bij het werk als piloot voor MAF in Papua (Indonesië). Deze commissie bestaat uit 7 personen. Jaarlijks organiseert deze TFC ook een gemeenteavond in de maand oktober.
   In elke kerkbode wordt het adres vermeld evenals de TFC-gegevens.
   Binnen de kerkenraad is er een diaken aangewezen om de contacten met deze leden in het buitenland te onderhouden.
   Er zijn nieuwsbrieven van de werkers beschikbaar voor de gemeenteleden.
  2. Verwerven van geldelijke middelen
  3. Zendingsbusjes / geldwerving
  4. In het najaar gaan de PZC-leden bij de gemeenteleden langs voor de jaarlijkse inzameling van de giften en het legen van de busjes. Veel gemeenteleden maken jaarlijks per bank/giro een bedrag over voor de zending.

 1. Verkoping Vrouwenvereniging
  Jaarlijks organiseert de vrouwenvereniging een grote verkoping ten bate van zending en evangelisatie. Op die verkoping organiseert de zendingscommissie een 'talentenkraam', waarbij diensten van en voor gemeenteleden worden 'verkocht', ten bate van de zending. 
 2. Zendingswinkel
  Door verschillende leden van de vrouwenvereniging worden er allerlei produkten verkocht ten bate van zending en evangelisatie. In de kerk wordt wekelijks textiel verkocht. De overige produkten zoals boeken/boekenbonnen, afwasborstels/postzegels en (zelfgemaakte) kaarten worden thuis verkocht. Regelmatig staat hierover een bericht in de kerkbode.
 3. Markt
  Jaarlijks is er op koninginnedag in Moerkapelle een markt met kraampjes van ideële organisaties en stichtingen. Hier is TFC Fam. Janse altijd aanwezig met een paar kramen.
   
 4. Oudpapier
  Maandelijks wordt in het hele dorp het oudpapier ingezameld. De opbrengst wordt volgens een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over GZB, ZGG en de zending van de HHK.
 5. Fietstocht hemelvaartsdag
  Elk jaar wordt er op hemelvaartsdag een fietstocht georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de zending.
 6. Inzameling oud ijzer en gebruikt frituurvet
 7. Elke eerste zaterdag van de maand van 9:00 tot 12:00 uur, bij de oprit van Ajuin B.V., Julianastraat 128, Moerkapelle. Contactpersoon: Johan van der Spek
 8. De oude metalen kunnen in de kist en het gebruikte frituurvet in een gesloten verpakking kan in de gele container. Het beste is om het frituurvet in de originele verpakking terug te gieten.
 9. Postzegels verzamelen
  Door verschillende gemeenteleden worden postzegels voor de zending verzameld.

  zendingscommissie_015

   

Agenda van de PZC
Een overzicht van de activiteiten kunt u vinden onder "Agenda".