banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

De weg des Heeren

"Bereidt de weg des Heeren, maakt Zijn paden recht."
Markus 1:3b

In de woestijn waar alles spreekt van dorheid en doodsheid mag en moet Johannes de Doper zijn werk verrichten. Daar staat hij in zijn kemelsharen mantel in opdracht van Zijn Zender. De opdracht om de weg te bereiden voor Christus, Die komt. Wie is tot deze dingen bekwaam en wat zal ooit de vrucht zijn daar waar de prediker uitgaat in de woestijn?
Geen weg
In de woestijn is geen weg. Alles lijkt op elkaar. Reizigers vonden hun weg langs uitgezette merktekenen. Zonder kennis van de woestijn verdwaalde men er vroeger en vandaag. Daarom was het zo nodig dat de Heere het volk Israël de weg wees door de woestijn, in de dagen van Mozes. De vuur- en wolkkolom geleidde het volk.
Zo wil de Heere Johannes’ stem, Johannes’ prediking gebruiken in de woestijn. De woestijn die predikt wat er door de zonde van de aarde is geworden, wat er van de mens is geworden. De woestijn brengt geen vrucht voort, zo ook de mens der zonde niet. Een mens dwaalt door de zonde in de woestijn van het leven zonder weg en zonder toekomst. Toch voelt de mens zich daar juist thuis. Terwijl er daar maar één verwachting voor de mens is, voor u en mij in de woestijn van het leven, de dood, de eeuwige dood.
Johannes de Doper wordt van hemelswege geroepen om mensen op die nood te wijzen. Zo spreekt hij vrome Farizeeën aan als 'adderengebroedsel', wijst tollenaars op hun geldzucht en soldaten op hun roofzucht. Geen hoorder die niet aan het dwalen was in de woestijn. Allemaal paden die niet recht waren, omdat de mens in Adam de rechte weg heeft verlaten. Er is geen weg op aarde vanuit de mens die niet doodloopt. De bijl ligt al aan de wortel van ons aller levensboom, zo horen we deze boeteprediker verkondigen.
Welke boodschap van Johannes is van toepassing op uw leven? Leef toch niet voorbij aan het ontdekkend woord van God in de woestijn van uw leven. Hebt u uw schuldbrief thuisgekregen die u uw weg vol van onrecht laat zien? Er blijft geen weg meer over in uw eigengerechtigheid en aardsgezindheid. Als Gods wet langs uw leven wordt gelegd, houdt u alleen maar onrechte wegen over, nooit meer recht te krijgen. Wie zal in de woestijn van het omkomen in zonde en schuld een weg banen?
De enige Weg
Johannes is geroepen om de weg te bereiden, niet alleen in aanwijzen van zonde en schuld, maar ook in het aanwijzen van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is niet Johannes’ weg. Het is de Weg des Heeren.
Zacharias heeft er van gezongen: 'En gij, kindeke zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden: want gij zult voor het aangezicht des Heeren vooruitgaan. om Zijn wegen te bereiden; om Zijn volk kennis der zaligheid te geven. In de vergeving der zonden.'
Wat geen mens kan, dat bewerkt God in deze Zaligmaker van zondaren. Hij was rijk en werd arm. Hij baant de weg van de hemel naar deze diep gevallen aarde, naar de diepte van de Godsverlating, maar baant ook de weg terug in Zijn bloed. Hij als Offerlam van God beladen met de zondeschuld van Zijn volk. Hoe groot, hoe zwaar die schuld ook is, Hij draagt die schuld weg. Geen mens te gering, te onbeduidend of in Hem is er doen aan. Daarom werd Hij in een kribbe gelegd.
Het aanwijzen van zonde en schuld, het uitreiken van de schuldbrief maakt mensen in de doodsnood verlegen om deze enige Weg tot behoud. Hoe diep en groot de doodsnood ook is, voor deze Zaligmaker is geen zondaar te groot. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen. Wat een wonder als onder de prediking van Johannes de Doper, onder de prediking vandaag de zielsogen door genade open gaan als daar klinkt: ‘Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.’ De Weg waar geen weg meer was. Eén blik op dat Lam laat alles een ogenblik wegvallen en doet ervaren, dat het nog kan voor zo één als ik ben.
Wat kunnen er na ontvangen genade een raadsels leven over deze ene Weg. Zonde maakt dat Gods Kerk van deze Weg afraakt, in het duister terecht komen. Dat ze weer ronddwalen als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Beproevingen kunnen het duister zo groot maken dat God en Zijn weg niet meer worden gezien. Gaan ze voorwaarts dan merken ze de Heere niet op, maar ook achterwaarts en zijwaarts niet, zoals in het leven van Job. Wat een onbegrepen wegen. Als Christus spreekt over Zijn heengaan, dan weet Thomas het niet meer. Thomas roept dan: 'Hoe kunnen we de weg weten?' Wat is het daarin nodig dat Christus schenkt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen daarom is het: Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Die in afhankelijkheid van dit Lam Zijn weg gaan, kunnen geen ogenblik buiten Zijn leiding. Is dat uw leven?
Nog gaat in de aardse woestijn Zijn Woord uit, zoals Johannes dat bracht: Bekeert u, bekeert u. Keer u af van uw eigen dwaalweg. Zie toch dat uw eigen dwaalweg doodloopt. Bij u, bij de mens en de aarde is geen andere weg. Nog brengt Hij als vrucht op Zijn Woord mensen van hun eigen dwaalweg op die enige Weg des behouds. Hoe dor de woestijn ook is, zo dor als dorre doodsbeenderen, Zijn herscheppende kracht is sterker dan de dorheid en de dood. Het Lam is de enige weg die tot behoud is bereid van de hemel en die in de toepassing gebaand wordt in uw hart. Op deze ene Weg zal niemand ooit struikelen noch omkomen.

Ds. L. Terlouw