banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free

De Trooster

"Want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen."
Markus 16:15

We mogen de komende dagen stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heere Jezus noemt Hem hier de Trooster, Die tot Zijn discipelen komen zou en gekomen is. We mogen het werk van de Heilige Geest niet losmaken van het werk van Christus. De Heilige Geest kon niet komen dan nadat Christus gedaan had wat Hij van eeuwigheid op Zich had genomen. Eerst moest Hij lijden en sterven en heengaan tot de Vader. Hij moet in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader verschijnen met Zijn volbrachte middelaarsarbeid. Er zou, met eerbied gesproken, geen werk zijn voor de Heilige Geest als Christus de prijs niet had aangebracht en die prijs niet had ingebracht in het binnenste heiligdom. Er zou geen werk voor de Heilige Geest zijn als het aan het kruis van Golgotha niet had geklonken: Het is volbracht. Pinksteren rust op het werk van Christus. We zien het in het leven van de discipelen. Als de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag gaan ze een gekruiste Christus verkondigen. Het gaat om de komst van Zijn Koninkrijk en de verheerlijking van Zijn Naam. Dat is ook het fundament van de prediking.
Een prediking waarin niet de Naam van Christus wordt genoemd is arm. Hoe moet de Heilige Geest het werk van Christus toepassen als niet wordt heengewezen naar Hem, Die kwam in de wereld om zondaren zalig te maken? Waar de Heilige Geest in het hart van een zondaar werkt, werkt Hij altijd op Christus aan en geeft Hij de zondaar geen rust buiten Christus. We kunnen dan ook weten of de Heere in ons leven zaligmakend begonnen is. Dan zal iets van het werk van de Heilige Geest worden verstaan. Die Geest werkt op Christus aan. Op de kennis van Hem, Wien te kennen het eeuwige leven is. De Geest overtuigt van zonde om plaats te maken voor Christus. Het overtuigende werk van de Heilige Geest heeft ten doel dat we niet meer buiten Jezus kunnen. In onze totale verlorenheid worden we heengedreven naar Christus. Hij immers alleen kan ons zalig maken. Hij is de Held bij Wie God hulp besteld heeft. Daarin is de Heilige Geest de Trooster. Hij troost het hart dat schreiend tot God vlucht. Hij doet dat niet door iets uit Zichzelf te nemen, maar Hij neemt het uit Christus.
Zie, geliefde lezers, de Heilige Geest doet ons zien dat er van onze kant geen doen aan is, maar wil in onze totale verlorenheid het oog richten op de mogelijkheid van zalig worden buiten ons. Wat een wonder als de Heere dat geeft. Als in de onmogelijkheid van onze kant de Heilige Geest in mijn ziel door het Woord mij de weg bekend maakt, waardoor een ellendige zondaar nog zalig kan worden. Dan wordt het werk van de Heilige Geest niet alleen verstaan in Zijn ontdekkende bediening, ook in Zijn troosten. Maar daar stopt de Heilige Geest niet. Hij wil dat de zondaar, die de weg hoort verklaren tot de zaligheid, oog krijgt voor Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. En waar de Heilige Geest de ogenzalf schenkt om op Hem te zien, daar weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. En telkens weer opnieuw wil de Heilige Geest heenwerken naar Christus, opdat we niemand zouden zien dan Jezus alleen. Wat heeft de Geest een werk aan zondaren, die hardleers zijn en hardleers blijven, aan zondaren, die het telkens weer buiten Jezus zoeken. Wat een werk om hen af te brengen van alles wat geen God en Christus is, om alleen te rusten in het volbrachte werk van de Middelaar Gods en der mensen. Dat doet de Pinkstergeest. Hij doorwaaie de hof van Zijn kerk en geve dat er nog velen mogen komen op de leerschool van de Heilige Geest, opdat de Koning de eer mag ontvangen.

Ds. W. Silfhout