banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

Jezus Christus is de Eeuwige

"…Vader der eeuwigheid’"
Jesaja 9:5

De profeet Jesaja spreekt heerlijke dingen van de komende Messias. In de woorden van vers 5 bereikt de profetie een hoogtepunt. De namen van de Messias schilderen Hem uit in Zijn grootheid en dierbaarheid. Elke naam is tegelijk ook een titel: ‘…en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’ De naamgeving was in Israël zeer belangrijk. Dit geldt te meer wanneer het hier de namen betreft van de door God gegeven Verlosser, de Messias, de Heere Jezus Christus. Zijn naam is ook ‘Vader der eeuwigheid’. Een bijzondere naam voor de Middelaar en Zaligmaker. Het doet denken aan een koning die als een vader over zijn volk regeert. Zo wordt Willem van Oranje wel de vader des vaderlands genoemd.  De Messias wordt hier de Vader der eeuwigheid genoemd. Hij zal voor Zijn volk een eeuwige Vader zijn. Gods Zoon, de Messias, is de Vader der eeuwigheid omdat Hij te samen met de Vader van dezelfde eeuwigheid is. Ook is Zijn werk als
Middelaar op de eeuwigheid gericht. Hij doet geen tijdelijk werk, maar Hij doet een eeuwig werk. Het leven wat Hij aanbrengt is eeuwig leven. Zelfs door de dood kan dit leven niet beschadigd worden.  Ook denken we bij deze naam aan de vaderlijke zorg die Hij besteedt aan Zijn volk. Zijn trouw is onbreekbaar. Eeuwig heeft Hij lief, eeuwig zorgt Hij voor Zijn volk. Ja echt, Hij is de Goede Herder, Hij stelt Zijn leven voor Zijn schapen. Maar ook zal Hij Zijn kudde weiden als een Herder. Zo zal Hij vaderlijk zorgen door te troosten in de nood, kracht te geven naar kruis, nabij te zijn in verdriet en gemis. Hij doet zelfs alle dingen meewerken ten goede degenen die Hem liefhebben.  Ook is Hij de Vader van de zalige eeuwigheid van al de Zijnen. Hij brengt hen tot die toekomst waarin zij eeuwig zullen delen in het heil. Onfeilbaar leidt Hij Zijn kinderen naar de toekomende wereld van het eeuwig vrederijk. Hij zal eeuwig regeren, want aan Zijn grootheid komt geen einde. Vanwege de zonde heeft hier alles een einde, maar Hij werkt en schenkt het eeuwige leven. Nog klinkt in dit tijdelijk, vergankelijk leven de boodschap van Jezus Christus de Eeuwige! ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.’ Als Vader der eeuwigheid wil Hij kinderlijk gevreesd en gediend worden. Al Zijn kinderen zijn te herkennen aan het kenmerk dat zij niet meer op de tijd, maar op de eeuwigheid, ja op de Eeuwige zijn gericht.  Ligt in deze Naam ons leven? Kennen wij een betrekking op Hem, de Vader der eeuwigheid? Of zijn we compleet in de ban van het hier en nu? Vergeet niet dat tijd en eeuwigheid onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn! Kom, de tijd is voorts kort en dan wacht de eeuwigheid. Waar zullen we straks zijn? Zoek Hem nu te kennen, te dienen als Vader der eeuwigheid.

Dr. W. Harinck