banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

Een toegerust volk

"Om den Heere te bereiden een toegerust volk."
Lukas 1:17b

De volheid van de tijd wordt gekenmerkt door voorbereidingen. Wat in de hemel is uitgedacht moet op aarde voorbereidend worden uitgewerkt. Het is God Zelf, Die deze voorbereidingen treft. Hij gebruikt daar mensen voor, zoals Johannes de Doper. Maar naast een weg voor de geboren Koning der Joden bereidt Johannes de Heere ook een toegerust volk voor. Die bereiding is wel nodig. Want wie is er van zichzelf bereid de Koning der koningen te ontmoeten? Hier komt een Adventsvraag wel heel indringend op ons af: kunt u de komende Koning wel ontmoeten? Soms worden mensen, jong of oud plotseling geroepen om voor Hem te verschijnen. Zij moesten ineens voor God staan. Waren ze bereid? Laten we deze vraag niet zomaar naast ons neerleggen. Bent u, ben ik bereid? Zo komt de noodzaak van Adventsvoorbereiding en de weg waarlangs dat plaatsvindt vanuit de tekst op ons af. Het volk dat wordt toebereid, is niet het bezit van Johannes. Hij is slechts de vriend, de wegbereider, de heraut. Er staat: ‘om den Heere te bereiden ...’ Het woord voor Heere is
hier 'Kurios', God, de Bezitter van al het geschapene. Dat ziet hier zowel op de Vader als op Christus, Die de bruid reeds ontving in de stilte der eeuwigheid, uit de hand van Zijn Vader. ‘Zij waren Uwen Gij hebt Mij dezelve gegeven.’ Christus gaat die bruid nu kopen  en daarna als vrucht op Zijn werk vinden op het vlakke des velds, wentelend in hun geboortebloed. Hij zal haar als vrucht op Zijn Middelaarswerk, vinden in de woestijn en in de woeste huilende wildernis. Hij zal hen rondom voeren en onderwijzen en bewaren als Zijn oogappel. Het is dat volk dat moet worden toebereid. Dit is een zeer teder, maar ook onwederstandelijk werk. Als een vuurbrand moeten ze uit het vuur worden gerukt, getrokken met mensenzelen, met touwen der liefde. Waar was dit volk in de volheid van de tijd, rondom de geboorte van Christus? Jazeker, ze waren er! Denk maar aan Jozef en Maria, Simeon en Anna, en aan allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten (Lukas 2:38). De vraag dringt zich op waar ze vandaag zijn. U vindt ze nog, ook vandaag. Het is dat volk waar genade verheerlijkt wordt op rechtsgronden. Zij krijgen oog voor de heerlijkheid van de toekomende wereld. In hun leven hebben de verschrikkingen van de wet plaats gemaakt voor de vertroostingen van het Evangelie. In de volheid van de tijd gebruikte de Heere daar de bediening van Johannes de Doper voor. Het is vandaag niet anders. Kohlbrugge verwoordt het zo: 'Moeten velen of moet een enkele tot Christus gebracht worden, zo is het noodzakelijk, dat er iemand vóór Christus uitga, die Hem den weg bereide in onze harten. Dat doet Hij door de één in zak en as te werpen, en de ander die in zak en as nederzit, te prediken: 'Hef uw hoofd omhoog en houd op met wenen! Na mij komt Hij, ja, Hij is er reeds, de ware Heiland, uw Trooster, onder Wiens vleugelen gij genezing hebt van al uw krankheden.' Ook in de Adventstijd gaan de boodschappers opnieuw uit om de weg te bereiden voor de komende Koning. Nu voor Zijn tweede komst op de wolken. Is Christus u de enige Hoop der zaligheid geworden? Als vriend van de Bruidegom stond Johannes klaar om de wacht des Heeren waar te nemen. Zondaren werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Mensen die het voor God zo hopeloos verzondigd hadden. Mensen voor wie het er zo uitzichtloos voor stond. Mensen bij wie de Godsbemoeienis een wonder is geworden. Johannes luisterde om de stem van de Bruidegom te mogen vernemen, maar ook om die stem door te geven! Dat is de boodschap van goede tijding voor slechte mensen. Zie Jesaja 61:1-3. Als zielenherder worstelde hij om hun behoud. Als vriend van de Bruidegom verheugde hij zich als hij, ziende op Jezus, zondaren heen zag gaan tot het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als dat nu maar gebeurt, ook anno 2016, is deze mijn blijdschap vervuld. Zo is dat toebereid volk gekomen. Kom, leg uw hart er eens naast. Kent u de gangen? We noemen er enkele, tot slot. Een toebereid volk is een volk dat kennis heeft ontvangen aangaande de aankondiging van de komende Koning. Zij hebben Zijn Woord gehoord en het door genade geloofd. Er is ernst genomen met de boodschap. De nodiging om tot Hem uit te gaan is niet naast zich neergelegd. Vanwege de kracht van de Heilige Geest, Die Zich paart aan de boodschap, letten zij op alles wat er van de komende Koning gezegd wordt. Daarom week Simeon niet van de tempel. De Heilige Geest drong hem daar te zijn waar verwachting was. Zij leren zoveel van Hem dat, hoewel Hij geen gedaante noch heerlijkheid had als zij Hem zagen, Hij toch zo beminnelijk en dierbaar is. Dat komt omdat er enige zelfkennis, enige Godskennis en enige Christuskennis is gekomen. Noem het op z'n minst een zaligmakende betrekking op Hem. Een toebereid volk verleent de komende Koning plaats en oor om Zijn gehele Middelaarsbediening uit te voeren. Zij geven zich gul en geheel aan Hem over, met lot en weg, met alle zonde en schuld. Zij hebben tenslotte grote eerbied en hoogachting voor Zijn gehele Middelaarswerk. Met gewillige gehoorzaam
heid buigen zij onder Zijn wijs beleid en wil. Met deze voorbereiding is de Heilige Geest nu nooit klaar, en daarom dat toebereide volk ook niet. Lezer, voegt u daar waar het voorbereiding is. Voegt u daar waar het plaatsmakende werk van Christus wordt gepredikt. Voegt u bij de Godsgezinden, u mocht er Jezus nog eens vinden. Gezegende Adventstijd toegewenst!

Ds. H. Hofman jr.