banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free

Vervulling

"Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom  vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid  door Christus Jezus."
Filippenzen 4:19

Vervulling tegenover nooddruft  Nooddruft is een moeilijk woord. Het is eigenlijk dubbelop: nood en derving; nood en gemis. En het is ook nog eens moeilijk om nooddruft te moeten ervaren. Dan heeft men moeite en mist men zicht op uitkomst. Bij nooddruft denken we meest aan voedsel, kleding en onderdak. Wat geeft het een zorg als het inkomen vermindert of als zich langzaam maar zeker rode cijfers aftekenen in de boekhouding. Maar ook ziekte, zorg in de familie of een persoonlijk levenskruis kunnen iemands nooddruft zijn. Lezer, u wordt in onze tekst aangesproken in uw nooddruft. Hebt u uw nooddruft al eens gezien in het licht van de eeuwigheid? Eens moeten wij rekenschap afleggen van ons rentmeesterschap. En hoe zal dat gaan zonder God voor ons hart en zonder Borg voor onze schuld? In de persoonlijke doorworsteling van deze vraag krijgen nood en gemis werkelijk betekenis.  
Vervulling naar Gods rijkdom  Bij God daarentegen is een onmetelijke rijkdom. Hij is immers soeverein en vol van eeuwige heerlijkheid? En naar Zijn welbehagen heeft Hij aan de eer van Zijn Naam de zaligheid van zondaren verbonden. Welke rijkdom ligt er verborgen in het eeuwige verbond der genade. Uit deze rijkdom zal God de nooddruft vervullen. En Hij doet dat naar Zijn rijkdom. Dat betekent, dat de mate van vervullen overeenkomt met Gods rijkdom. Wie 1.000 euro heeft, kan schenken overeenkomstig dat bedrag. Wat dat betreft heeft iemand die 100.000 euro bezit, beduidend meer mogelijkheden. Wat zal het dan betekenen dat God vervult naar Zijn rijkdom? Met Gods rijkdom komt ook de wijze van vervullen overeen. De Heere wil er de eer van ontvangen. Daarom handhaaft Hij Zijn recht en stelt Hij de mens schuldig. Daarom brengt Hij de mens in de smeltkroes en maakt Hij hem daadwerkelijk afhankelijk van genade.   Vervulling door Christus Jezus  Gods rijkdom voor zondige mensen is door Christus Jezus verdiend. Hij is de Middelaar, 'in Wiens naam Gode aangenaam is al wat Hij doet' (Calvijn). Het is de Heilige Geest die de gaven uit Christus neemt en ze toepast. Lezer, in Christus is er vervulling van alle nooddruft te verkrijgen. Het enige wat u daartoe hoeft mee te brengen is: nooddruft. Zie toch, het is Jezus Die armen met goederen vervult! En dit vervullen doet Hij in heerlijkheid. De heerlijkheid van de Drieenige straalt af van hoe Christus dit werk verricht. Het meest schittert daarin misschien wel de glans van Gods genade. O, wat bekoort die arme zondaren. En wat zullen dezulken zich daarover eeuwig verwonderen.

Ds. G.W.S. Mulder