banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free

Alles uit handen geven

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u."
1 Petrus 5 vers 7

Simon Petrus schrijft een herderlijke brief. Aan vreemdelingen in de verstrooiing. Het zijn joden-christenen, verspreid in Klein-Azië (1:1). Het zijn geestelijke vreemdelingen op aarde. Er is in hun leven een genadewonder gebeurd!
Van nature voelt een mens zich zo goed thuis op deze aarde. Petrus verklaart in het adres van zijn brief hoe een kind van Adam zo'n vreemdeling op de aarde wordt: ‘De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus ... ‘ (1:2). Het is door het vrijmachtige werk van de Drie-enige God in het hart. Door een nieuwe geboorte uit God zijn ze burgers geworden van een ander Koninkrijk. Ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Is dit wonder in uw leven al gebeurd? Dat wordt zichtbaar in de vruchten.
Zulke pelgrims roept de apostel toe: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem!’ Uw bekommernis. Dit woord ziet op: angstige bezorgdheid. Een last waaronder je gebogen gaat. Iets dat je denken verwart en je hart ernstig verontrust. In het Paradijs kwam dit woord niet voor. Het vindt z'n oorzaak in de zonde.
Al uw bekommernis. Biddagnood! In het tijdelijk leven. Ziekte, tegenspoed en rouw. Persoonlijk, in uw gezin of met de zaak. Elk huis heeft zijn kruis. Zorg in het geestelijk leven. Kent u ook geestelijke bekommernis? Kent u naast een zorgenlast ook een drukkende zondenlast? ‘Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde’ (Ps. 38:19).
Al uw bekommernis! Over uw openstaande schuld. Over een Borg. Over de toepassing van Zijn bloed. Over uw inklevende verdorvenheid! Bekommernis over de toekomst van de kerk. Over land en volk. Waar moet zo'n pelgrim heen met al die angstige zorg? Petrus wijst u een uitnemende weg: Werpt al uw bekommernis op Hem!
De apostel geeft een lieflijke raad: werpen op Hem! Werpen wil zeggen: er afstand van doen, loslaten, afwentelen. Op Hem. De Almachtige! De sterke God met Zijn eeuwige armen. Laat de Heere nu eens zorgen. ‘Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; houdt in uw weg het oog op God gericht’ (Ps. 37:3).
Werpen op Hem! U zegt: kon ik dat maar. Alles eens kwijtraken bij de Heere. Daar gaat iets aan vooraf. Daar is genade voor nodig. Dat is onlosmakelijk verbonden met vers 6:
‘Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.’ Vernederd worden onder Zijn krachtige hand. Afgebracht van alle vertrouwen op uzelf en schepselen. In het stof aan Zijn voeten als een rechteloze smekeling. Daar wordt diezelfde krachtige hand ook de hand waarin ik al mijn bekommernis leggen mag. Werpen op Hem is een heilige kunst. Weet u ervan in de praktijk van uw leven? Ervaren dat Hij het overneemt!
Gelukkige vreemdelingen. ‘Mijn ziel is immers stil tot God, van Hem wacht ik een heilrijk lot’ (Ps. 62:1).
Want Hij zorgt voor u! Er staat letterlijk: want u gaat Hem ter harte. Hij bekommert Zich om u! O, pelgrims, Hij laat u niet over aan uw lot. Hij zorgt als de almachtige Schepper en Onderhouder voor al Zijn schepselen. Hij zegent mens en beest. Hij doet Zijn hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hij zorgt in het bijzonder voor Zijn Kerk. Hij doet alle dingen van Zijn vaderlijke hand hen toekomen. Hij zal ook al het kwaad ten beste keren. Om Zijns Zoons Christus' wil! Omdat al hun bekommernis op Christus is aangelopen. Omdat Christus Zich zo eindeloos diep heeft vernederd onder Gods hand. Hij boog uit vrijwillige liefde onder Gods recht. Zie Hem buigen in Getsémané en op Golgotha! Zó droeg Hij de oorzaak van al uw bekommernis. Zó heeft Hij de vervloeking van Zijn pelgrims op Zich geladen, opdat Hij hen met tijdelijke en eeuwige zegeningen vervullen zou! Bekommerde vreemdelingen, Hij zorgt voor uw zaligheid. Hij is Jezus, want Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden.
Zijn zorg is niet alles geven wat u hebben wilt! Hij onthoudt u in Zijn volmaakte opvoedkunde wat niet goed voor u is. Daarom: Laat Hem zorgen in dit nieuwe jaarseizoen! Geef alles uit handen. Al verstaat u het niet. Al wilt u het niet. Al kunt u het niet! Smeek maar of Hij het uit uw handen neemt. Heilig onbezorgd!
‘Zijn machtig' arm beschermt de vromen, en redt hun zielen van de dood; Hij zal hen nimmer om doen komen, in dure tijd en hongersnood.’

Ds. M. Karens