banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

Christus is Vrede

"En Deze zal Vrede zijn"
Micha 5:4a

Het is altijd ontroerend als kinderstemmen de boodschap van het Kerstevangelie in de geleerde teksten op de zondagschool opzeggen. De woorden van Micha aan het begin van dit hoofdstuk komen daarbij dikwijls terug: ‘En gij Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid’. In Bethlehem liggen de wortels van het koningshuis van David. De Schriftgeleerden in Jeruzalem wisten het Herodes haarfijn te vertellen, toen in de dagen van Jezus’ geboorte de wijzen uit het Oosten in Jeruzalem kwamen vragen naar de geboren Koning der Joden. In het kleine, vergeten Bethlehem schrijft God geschiedenis, heilsgeschiedenis!
Terwijl het koningshuis van David op zijn laatste benen loopt en het einde nabij lijkt, komt God met de boodschap van een nieuw begin. Gods werk knoopt niet aan bij wat mensen presteren. God maakt plaats voor de komst van een nieuwe Heerser, een Koning des Vredes, Wiens Naam is Zaligmaker. Zo is het naar Gods wil en welbehagen: ‘uit u zal Mij voortkomen…’.
Het grote keerpunt in de geschiedenis van Israël is de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Met enkele woorden zegt Micha hier machtig veel. De Heerser zal Herder zijn. Hoe goed zal het onder de hoede van deze Herder zijn. ‘Hij zal staan en zal weiden in de kracht des Heeren’.
Een Koning-Herder! Met vijf woorden wordt het samengevat: ‘En Deze zal Vrede zijn’. De Herder-Koning uit Bethlehem maakt niet alleen vrede, Hijzelf is Vrede. Jezus Christus predikt niet alleen vrede. Hij brengt niet alleen vrede. Hij is de vrede in Zichzelf. Overal waar Hij komt, in harten en huizen, onder mensen en volken, daar komt Hij als Vrede. Zijn Naam is Vrede. Het staat op de kribbe van Bethlehem geschreven. De engelen hebben ervan gezongen: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’. Die naam staat ook op het vloekhout van Golgotha’s kruis geschreven. Paulus haalt de woorden van Micha aan in de brief aan Efeze en spreekt dan van vrede door het bloed van het kruis.
Dit is veel meer dan het ophouden van oorlog. Meer dan herstel van verbroken verhoudingen tussen mensen. Deze vrede is nog veel mooier, groter, rijker. In de Heere Jezus Christus en door de Heere Jezus Christus is er vrede met God. Dan ligt het vlak tussen God en mij. Het is de vrede van de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Het is de vrede van de zaligheid door het geloof in de Heere Jezus Christus.
Vrede staat geschreven op Zijn troon in de allerhoogste hemel. Daar leeft Hij, regeert Hij aan de rechterhand van Zijn Vader. Vanuit de hemel heerst deze Herder-Koning over Zijn Kerk met de scepter van Zijn Geest en Woord. Zo vergadert en bewaart Hij Zijn Kerk.
‘En Deze zal Vrede zijn’. Het is een rijk, maar ook een radicaal woord. Vrede is er alleen in en door Hem. Elke poging om buiten de Zaligmaker vrede te hebben moet mislukken. Deze Heerser-Herder van Bethlehem zal Vrede zijn. Een wereldwijde boodschap voor Joden en heidenen, voor u, jou en mij. Hij kan wat niemand kan. Hij bereikt wat niemand bereiken kan. Hij sluit geen compromis, komt niet met verzachtende voorwaarden, slaat niet, dwingt niet om tot vrede te brengen. Hij dringt door tot de kern van de onvrede. Stoot door tot in het hart van zondaren en brengt door bekerende genade in een rechte verhouding tot God. Want om vrede te hebben, moet er eerst vrede met God zijn. Deze vrede komt van Boven naar beneden. Zo kwam Hij in Bethlehem. In het kleine, verachte Bethlehem komt de Vredevorst. Zo komt Hij nog! Van de God des Vredes daalt Hij af en zoekt Hij arme, verloren zondaren. Hij zoekt u, jou onder de prediking van het Evangelie. Dan biedt Hij vijanden Zijn vrede aan. Hoor toch naar Zijn stem. Geef toch acht op deze grote zaligheid. In het kerstevangelie wordt de witte vlag van de vrede hoog opgeheven. Dan staat Hij midden tussen vijanden van God en van Christus en roept hen toe: ‘Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls’?
Wat een zegen om in Zijn vrede te delen. Dan weten we wat het is om geen vrede te hebben. We worden onszelf tot een last. Tegen God gezondigd, geen van Zijn geboden gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Wat kan het stormen van binnen in ons hart. ‘Rust, noch vrede wordt gevonden, om mijn zonden, in mijn beend’ren dag of nacht’. Wie zal vrede brengen in het hart dat God mist, in de ziel die worstelt met zonde? Wie zal houvast geven onder lijden en kruis? Wie zal volharding geven in de strijd van het geloof? ‘En Deze zal Vrede zijn’. In het Kerstevangelie komt Hij dichtbij. Niet met dreunende voetstappen, maar in het suizen van een zachte stilte. Hij komt zonder verwijt, zonder bitterheid, want Hij zal Vrede zijn. Zo komt Hij door de stem van Zijn Geest en Woord. Hij wijst ons op de diepe oorzaak van al die onrust en vrees. Niet om er in om te laten komen, maar om eruit te verlossen. Voor Hem de strijd en de onrust. Voor een arme zondaar de vrede en de zaligheid. Voor Hem de verlating en de duisternis, maar voor allen die in Hem geloven, zal het vrede zijn. Hier aangevochten en bestreden, maar Hij bewaart de vrede en de zaligheid. Daarom wacht in Christus voor allen die op Hem hopen het eeuwig Vrederijk. Daar zal het de eeuwige verwondering zijn: ‘En Deze zal Vrede zijn’.

Ds. W. Harinck