banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free

David spaart het leven van Saul

"Doch het geschiedde daarna, dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afge-sneden had"
1 Samuel 24:6

Deze keer staan we stil bij een wel zeer opmerkelijke gebeurtenis in het leven van David. In het onherbergzame gebied van de woestijn Engedi komt het tot een ongedachte ontmoeting met Saul.
Tijdens zijn achtervolging trekt Saul zich terug om zijn behoefte te doen (de voeten bedekken is de Bijbelse uitdrukking; het lange oosterse kledingstuk wordt zo geschikt dat bij het hurken de voeten bedekt worden) in dezelfde grot waarin David met zijn manschappen zich verscholen heeft. Hier en nu kan David een einde maken aan het leven van zijn vervolger. Als hij Saul doodslaat is de weg naar de troon vrij. De manschappen zullen tegen David gezegd hebben: ‘Dit is geen toeval. Dit moet van de Heere zijn. Dood Saul en het vluchten is voorbij. Dan is de troon en het koninkrijk binnen handbereik’.
Stilletjes sluipt David naar de niets vermoedende Saul toe. Hij snijdt een stuk van het opperkleed van Saul af. Maar als hij dat gedaan heeft, begint zijn hart hem te slaan. Zijn geweten spreekt! Er is een stem in zijn hart die zegt: ‘David, dit kan niet. Saul is de gezalfde van de Heere. Ooit is deze man van Gods wege tot koning over Israël gezalfd. Tast Gods gezalfde niet aan!’ David luistert naar deze stem. Hij neemt het leven van Saul niet. Hij is bang God te vertoornen door de dingen naar zijn eigen hand te zetten. Slechts met een afgesneden slip van Sauls mantel keert hij naar zijn mannen terug.
Wat moeten we van deze opmerkelijke gebeurtenis denken? Hier zien we een bijzondere bewaring, namelijk de bewaring voor de zonde.
Hoe werd David voor de zonde van doodslag bewaard? Zijn hart sloeg hem, zijn geweten sprak.
Wat een zegen een sprekend geweten te hebben. Daardoor wil de Heere bewaren voor de zonde. Maar dan is wel nodig dat ons geweten steeds gevormd en gevoed wordt door het Woord van God.
Het geweten van de in de zonde gevallen mens is als een klok. Een klok die achterloopt. Een klok die niet meer bij de tijd is. We hebben immers gezondigd. Onze gehele natuur is door de zonde verdorven. Ook het geweten is door de zonde verontreinigd. Daarom is het nodig dat het geweten gelijk gezet wordt met de wil en wet van God.
Voor de gewetensvorming is de Bijbelse opvoeding bijzonder belangrijk. De Heere vraagt van ons om onze kinderen Zijn geboden in te scherpen. Bijbelse normen zijn Gods dienstknechten. Daarmee zeggen we niet dat een christelijke opvoeding bij het geopende Woord van God de verdorvenheid van de mens opheft. Daar is meer dan opvoeding vanuit de Bijbel voor nodig. Een nieuwe geboorte door het wondere werk van de Heilige Geest is nodig. Maar het behaagt de Heere daarbij gebruik te maken van een Bijbelse opvoeding. Juist daarom vraagt de gewetensvorming van onze kinderen en jongeren veel aandacht en gebed.
Als we het goed zien heeft David te maken gehad met een ernstige verleiding tot de zonde. Wat een kans om wraak te nemen.
Eén dolksteek, één zwaardslag maakt een einde aan het leven van de man die hem en anderen zo veel onrecht en ellende aandoet.
Net als David, dieper nog, heeft de Heere Jezus Christus ook zulke verleidingen gekend. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Slechts één buigen voor de vorst van de duisternis en al de koninkrijken der aarde zouden Zijn deel zijn. Dan zou Hij Koning worden zonder de zware en lange weg van lijden en sterven te moeten gaan.
Hoe diep en zwaar was de verzoeking van satan aan het einde van het leven van Davids grote Zoon. Denk aan de bijtende spot van Schriftgeleerden en Farizeeën: ‘Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon’.
Maar Jezus bleef waar Hij was. Hij wachtte op Gods tijd. Gaf het over aan God, Die rechtvaardig oordeelt.
Alleen uit en door Hem worden wij bewaard in verzoeking en strijd. Van nature zoeken wij onszelf en gaan wij sluwe en slinkse wegen niet uit de weg. Wanneer mensen ons dwars zitten en we hebben de kans… Wat een kwade gedachten kunnen er dan opborrelen. Wat kan de verzoeking om het heft in eigen handen te nemen dichtbij komen. Nee, de navolging van David spreekt niet vanzelf. Hebt u er last van? Worstelt u er mee? Het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van al de zonde en Zijn Geest vernieuwt en leert handelen naar de geest van de grote Zoon van David. Zoek daar uw heil!

Ds. W. Harinck