banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

Hervorming

"En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods."

Galaten 6:16

Aan het slot van de Galatenbrief komt Paulus met deze indringende oproep. Hij wil aansporen om naar deze regel te wandelen. Wandelen naar deze regel, dat is de regel die Paulus uitgezet heeft in het voorgaande en in heel de brief. Het is de regel van het geloof.
Er is maar één weg tot het leven en tot de zaligheid. Dat is de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Op allerlei manier heeft Paulus duidelijk gemaakt dat de weg van de wet en de werken geen bewandelbare weg is. Die weg loopt dood! Niemand zal uit de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Alleen de gouden regel van vrije genade brengt zondaren vrede en barmhartigheid.
Op 31 oktober is het Hervormingsdag. We denken dan aan het werk van de Reformatie. De Heere liet aan mannen als Luther en Calvijn zien dat de regel van de wet geen troost en verlossing brengt. De persoonlijke ondervinding van het wonder van de verlossing die in Christus Jezus is, werd een innerlijke drang om de kerk te reformeren en terug te brengen tot de leer van vrije genade.
Hervormingsdag doet ons denken aan dezelfde regel die de Reformatie zo indringend vertegenwoordigde: ‘alleen geloof, alleen genade, alleen de Schrift’.
De oproep om naar deze regel te wandelen geldt ook nu nog. Het onderwijs uit de Galatenbrief en de leer van de Reformatie is niet gegeven om weg te leggen maar om mee te wandelen. Niet slenteren maar wandelen. Er mee leven. De regel van de Schrift meedragen in het hart. Het ook uitdragen in je leven. In woord en daad een echte nakomeling van de Reformatie te zijn. Daar is het persoonlijk en bevindelijk kennen van de weg van de verlossing voor nodig. Dan doet de Heere ook nu mensen vastlopen op de weg van de werken. Hoe we ons ook krommen, hoe hard we ons best ook doen, de schuld wordt alleen maar groter. ‘Hij kan die prijs der ziele, dat rantsoen, aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen’.
Waar wij vastlopen, opent God de deur van het geloof in het Evangelie. Wat een wonder als we dan het geheim van de Reformatie persoonlijk gaan ontdekken: ‘Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid’.
Wandelen naar de regel, letterlijk staat er: de canon. Naar de canon van de Schriften, naar het Woord van God, als de enige regel tot de zaligheid. Luther zegt hiervan: Paulus spreekt hier niet van monnikskappen, geschoren kruinen, een gordel van touw, barrevoets gaan, in de kerk getier maken en van dergelijke allerijdelste beuzelarijen… maar van een nieuw schepsel, dat noch besnijdenis noch voorhuid is, maar de nieuwe mens, naar het beeld Gods geschapen in gerechtigheid en ware heiligheid, en dat van binnen in de geest rechtvaardig is en naar buiten heilig en rein in het vlees’. Het gaat over de regel van het nieuwe leven dat zijn kracht alleen in Christus vindt. Zo wandelen! Geleid door Gods Geest, met het Woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, met Christus tot Overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Zo maakt God al de Zijnen het levenspad bekend.
Ook klinkt er een rijke belofte: ‘Over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods’. Vrede met God! Vrede in het geweten door de verzoening die in Christus Jezus is. En allerlei geestelijke zegeningen en verzekeringen door de Heilige Geest. Daarbij ook barmhartigheid in de betekenis van een aandeel in Gods vrije gunst. Onbevattelijk! Te mogen delen in Gods gunst en gemeenschap uit de barmhartigheid van God. Dat is immers de fontein waaruit de zaligheid en de verzoening vloeit. Dan wordt ervaren dat genade zeer overvloedig is voor de voornaamste van de zondaren.
Deze rijke belofte van vrede en barmhartigheid is voor het Israël Gods.
Israël… de beminden om der vaderen wil. Ook hier spreekt het woord van verwachten voor het volk van Israël. Want de zegen waarin nu de Galaten mogen delen als christenen uit de heidenen, is sinds oude tijden beloofd aan Israël.
Laten we bij het gedenken van de Hervorming niet alleen bidden voor de kerk(en) van de reformatie in ons land en de noodzaak van een doorgaande reformatie. Laten we ook denken aan Israël opdat zij mogen delen in de Messiaanse vrede en barmhartigheid.

Ds. W. Harinck