banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

David en Goliath (1)

"Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goliath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span’
1 Samuël 17:4
 
David en Goliath… een geschiedenis die altijd weer weet te boeien. Misschien weet u nog wel hoe u als kind met grote aandacht naar deze spannende geschiedenis hebt geluisterd.
Goliath, hoog moeten we tegen hem opkijken. Zes ellen en een span meet zijn lengte.
Een el is 45 centimeter. Dus reken maar uit. Wat een reus. Alles is geweldig aan hem. Het gewicht van zijn harnas is alleen al 80 kilo. Op zijn schouders draagt hij een houten lans, dik als een weversboom, met een ijzeren punt van ongeveer 10 kilo.
Hij staat uitdagend en dreigend voor ons. Je mag hem gerust het geheime wapen van de Filistijnen noemen. Na de verpletterende nederlaag die ze bij Michmas geleden hebben, geven ze het nog niet op. Opnieuw staan de legers van de Israëlieten en de Filistijnen tegenover elkaar. Geen van beide legers durft tot de aanval over te gaan. Dan schuiven de Filistijnen de reus Goliath naar voren. Met een bulderende stem daagt hij de Israëlieten uit.
Dag in dag uit staat hij spottend voor het Israëlitische leger. Als iemand uit Israël hem overwint, geven de Filistijnen zich gewonnen. Maar andersom is de overwinning voor de Filistijnen. En aan dat laatste twijfelt de reus geen ogenblik. Veertig dagen gaat het spotten en honen nu al door. Niemand in Israël durft het aan om met Goliath te strijden. Saul noch één van zijn mannen heeft moed genoeg om in Gods kracht de strijd met Goliath aan te gaan.
In Goliath ontmoeten wij het beeld van een antigoddelijke macht. Hij stelt zich uitdagend en spottend op tegenover God en Zijn volk. Ook onze tijd kent zijn ‘Goliaths’. Achter allerlei ontwikkelingen zie je het anti-christelijke uitkomen. Het materialisme, het individualisme, het zo uiterst oppervlakkig leven… zijn de reuzen van onze tijd. De reuzen van het moderne levensgevoel staan elke dag voor ons in de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van onze tijd. Maar ook door de vele mogelijkheden van de moderne media dringen de ‘Goliaths’ zich aan ons op.
Wat kunnen er ook een reuzenmachten zijn in het kleine wereldje van ons eigen huis, ons eigen hart. Reuzen van depressie, van tegenslag en zorg, van verslaving en uitzichtloosheid kunnen als onoverwinnelijke machten tegenover ons staan.
En is de macht van de zonde niet reusachtig groot? Wie overwint het kwaad dat in ons woont in eigen kracht?
Wanneer de Heere onze blinde zielsogen opent, zien we de ‘Goliaths’ in ons leven voor ons staan. De zondemachten die over ons heersen. De dood en de verlorenheid waarin wij onszelf hebben gebracht. Allemaal kampvechters die onze krachten te boven gaan.
Hoe moet de strijd gestreden worden? Waar zijn de wapens? Waar is de kracht te vinden om Goliath te lijf te gaan? Ja, waar is de sterkte om tegen zo’n grote menigte van vijanden te strijden? De wereld is vol verleiding en gevaar. De duivel is zo machtig en sluw. En wat moet er in die omstandigheden terechtkomen van iemand die zwak en krachteloos is in zichzelf?
Kent u de klacht: ‘Wij zijn toch zwak, zijn sterkt’ is groot; Dus zijn w’ elk ogenblik in nood’?
Tegenover Goliath laat iedereen het afweten. Saul en Jonathan en het gehele leger. Niemand durft de strijd met Goliath aan. Is het dan bij voorbaat verloren? Moeten we het dan maar opgeven? Tegen de ‘Goliaths’ kun je immers niet op!
Wanneer deze vragen ons bezighouden, als hier de geestelijke strijd van ons hart en leven in getekend wordt, dan is de geschiedenis van David en Goliath meer dan een spannend verhaal. Want ook dit is heilsgeschiedenis tot onze lering en troost. Tegenover het geheime wapen van de Filistijnen plaatst de Heere Israëls verlosser. De Heere brengt hem naar voren. Tegenover de reus Goliath staat de herdersjongen David. De zoon van Isaï is het door God uitverkoren instrument waarvan Hij gebruik wil maken om de vijand te verslaan en Zijn volk te verlossen. We denken hier aan wat Paulus schrijft: ‘Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen’ (1 Kor 1:27).
Hoe ongelijk ook de partijen, hoe ongelijk ook de strijd, de Heere staat erboven!
Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo treedt David de reus tegemoet. Zwak in zichzelf doch onoverwinnelijk in een rotsvast geloof.

Ds. W. Harinck