banner_kerk5.jpg
joomla responsive menu free

Het Zelfgetuigenis van Jezus

´Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij´
Johannes 14: 6

De Heere Jezus komt hier met een bijzondere Zelfopenbaring. Hij wijst met nadruk op Zichzelf: „Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven?. Het zijn woorden vol inhoud. Wie zal de uitgestrekte betekenis van dit Zelfgetuigenis van Jezus kunnen vatten. Hij sprak deze woorden tot Zijn ontroerde en bedroefde discipelen. De gedachte dat de Heere Jezus nog maar een kleine tijd bij hen zou zijn, was de oorzaak van deze sterke emotie. Ook zien we veel kleingeloof en traagheid bij de discipelen. Ze kunnen het onderwijs van Jezus over Zijn heengaan tot de Vader niet plaatsen. Te midden van de grote ontroering die hen vervult, wijst Jezus op Zichzelf. Kort en krachtig klinkt het van Zijn lippen: „Ik ben de Weg!?. Het vervolg van Zijn spreken maakt duidelijk welke weg Jezus bedoelt: „niemand komt tot de Vader dan door Mij?. Het gaat om een weg tot God. De heilsweg waarlangs zondaren weer gemeenschap met de levende God kunnen verkrijgen. Ik, Ik alleen ben die weg, zegt de Heere Jezus. Op geen andere manier kunnen zondaren tot God terugkeren dan door Mij. Hij is de enige Weg. Er is geen andere! Zijn spreken is zo absoluut dat elke andere weg wordt uitgesloten. Alleen door de Heere Jezus kunnen wij met God verzoend worden. Op alle andere wegen komen we om. Niemand, werkelijk niemand, kan tot de Vader komen dan alleen door Hem! Er is maar één weg tot het Vaderhuis en dat is door het geloof in de Heere Jezus Christus.
Om deze weg te banen kwam de Zaligmaker in de wereld. De toorn van God over de zonde moest worden gestild. Aan al de eisen van Gods recht moest worden voldaan. De vloek en de straf vanwege de zonde moest worden weggenomen. De dood moest worden verslonden tot overwinnen. Niets en niemand kwam hiervoor in aanmerking dan Gods eniggeboren Zoon. Om deze weg te banen gaat Hij de weg van kribbe naar kruis. Niets kan Hem tegenhouden. Hij zal de wil en het plan van Zijn Vader tot uitvoering brengen. In Zijn dood en opstanding is Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij heeft de leugen overwonnen en het eeuwige leven aangebracht. Het hart van de Vader gaat in Christus open voor zondaren die de weg van het leven, de weg van de waarheid door eigen schuld verlaten hebben en zichzelf onder de leugen en de dood hebben gebracht.
Werd dat reeds werkelijkheid in ons leven?
Wanneer de Heilige Geest ons gaat ontdekken aan onze onmogelijkheid, aan onze schuld, aan ons afwijken van God en de weg van God, dan gaan onze „wegen? eraan. Hoe we ook zoeken en proberen, vanuit de mens zal er nooit een weg meer opengaan. Wat een ontdekking om te gaan zien dat al onze wegen doodlopende wegen zijn. Zo snijdt Hij alle wegen van ons uit af. Dat is pijnlijk. We voelen dat we klem komen te zitten en gaan vragen: 'Is er nog een weg om de verdiende straf te ontgaan? Is er nog een weg om met God in het reine te komen??
Hoor welke boodschap het Evangelie u brengt. De Heere Jezus zegt: „Ik ben de Weg, de ware Weg want Ik ben de Waarheid?. Hij is de betrouwbare weg. Hij getuigt niet alleen van de waarheid maar Hij is de Waarheid Zelf.
Er worden ons vele wegen aangewezen. Maar we komen er bedrogen mee uit. Allemaal leugenpaden, brede wegen die naar het verderf leiden. Maar de Heere Jezus is de Waarheid.
Om onze voeten op deze ware, betrouwbare weg te zetten, hebben wij een Leidsman nodig. Wat een wonder dat de Heilige Geest zelfs de blinden gaat leiden op deze weg. De Geest heeft het immers op Zich genomen om in al de waarheid te leiden.
Wat zijn er veel hindernissen aan de kant van de zondaar om het met de Zaligmaker te gaan wagen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Maar Gods Geest neemt zondaren bij hart en hand en leidt ze op de weg der zaligheid. Wat een wonder om te ondervinden dat deze Weg waar en betrouwbaar is. Er is immers zoveel wat met vrees, twijfel en schrik vervult. De vader van de leugen en ons eigen hoogmoedig bestaan bestrijden het gaan op de weg. „Is het wel waar? Bedrieg ik mijzelf niet? Ben ik wel op de goede weg??
De duivel vuurt zijn pijlen af en hij weet de zwakke plekken te raken. Indien de Heere Jezus niet ook de Waarheid is, Gods kinderen zouden vergaan. Hij houdt vast in strijd en aanvechting. Want Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven. Ja, Hij is de levende Weg. Hij is immers de Opstanding en het Leven. Zo draagt Hij de Zijnen tot het Leven, tot Zijn Vader. We komen er omdat Hij de levende Weg is. Een Weg uit Hem en tot Hem!
De weg van de goddeloze loopt dood. Maar de weg van de godvrezenden loopt door. Zelfs als het sterven wordt. De Zaligmaker baant de weg tot het leven, dat is het eeuwige leven met de Vader. Welke weg gaat u, ga jij? Heden maakt het Evangelie ons het levenspad bekend. Laat het uw, jouw gebed toch zijn:
‘HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv’rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER’
‘k blijf U al den dag verwachten’.

Ds. W. Harinck