banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free


Goede Vrijdag – Pasen

"… dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften"
1 Korinthe 15:3

Hoe onuitsprekelijk zwaar moet het lijden van Christus geweest zijn. De rechtvaardige straf over de zonde werd niet op zondaren gelegd, maar op het Lam Gods. Wat dit betekent, kunnen alleen de zielen van degenen die verloren gaan verstaan en de Heere Jezus Zelf.
De bezoldiging der zonde is de dood. Die dood, met al zijn angsten naar lichaam en naar ziel, stierf Christus. We lezen van Hem dat Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. Hoe was het aangezicht van Zijn Vader voor Hem verborgen, ja hoe was Hij verlaten door Zijn Vader, juist toen Zijn lijden het vreselijkst was. Het was een ongewone liefde, die Christus dreef om te sterven voor zondaren. Deze liefde is niet te vergelijken met de liefde van de wereld. Het is onder de mensen niet gebruikelijk dat iemand met voorbedachte rade het schavot of de ladder beklimt, om zijn leven voor anderen op te offeren. Jezus Christus deed dit wel. Hij deed dit niet voor vrienden, o nee, voor vijanden. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren”. Hij stierf voor degenen, die Hem haatten, ja, voor degenen die Hem aan het kruis nagelden. Dat was geen toeval, maar Hij deed dit uit vrije wil en met Zijn volle bewustzijn. Hij wist voor wie Hij sterven wilde, Hij wist voor wie Hij Zijn leven wilde afleggen. Degenen voor wie Hij leed, konden Hem van dat lijden niet afhouden door hun zonden. Evenmin konden zij door hun tegenspraak Hem bewegen Zijn Vader te bidden dat Hij hen met het vlammend zwaard van Zijn engelen verdelgen zou.
Integendeel, we lezen nergens dat Jezus tijdens Zijn ganse leven op aarde ooit blijmoediger gestemd was dan toen de tijd naderde, die bepaald was, dat Hij zou lijden en sterven. Denk eens aan de paasmaaltijd. Wat zei Jezus toen tegen Zijn discipelen? "Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde". Hij heeft zelfs de lofzang gezongen voordat Hij uitging naar de Olijfberg. Hoe groot was de liefde van Christus! Hij liet Zich in Zijn dood rekenen onder de zondaren, ja, Hij liet Zich tot zonde maken voor zondaren. Dit Lam was gewillig een uitvaagsel te worden voor zondaren, die Hij liefhad!

John Bunyan