banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free


Het evangelie van Jezus Christus

"Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God"
Markus 1:1

Met de woorden: "hier begint de heilsboodschap aangaande Jezus Christus", opent Markus zijn beschrijving van de woorden en daden van Jezus Christus. En dan volgt geen geslachtslijst, geen geschiedenis van de geboorte en jeugdjaren van Jezus, maar een opsommingen van gebeurtenissen, van woorden en gelijkenissen door Jezus gesproken.
Eigenlijk valt Markus met de evangelieboodschap met de deur in huis. Direct moet het grote nieuws gebracht: Jezus is de Christus, de Zoon van God! Hij is de Messias, de beloofde Zaligmaker! Markus is er vol van. Vanaf het begin zit "de vaart" er in. Van het ene onderwerp haast hij zich naar het andere. Kenmerkend is het woordje "terstond", dat niet minder dan tweeënveertig keer door Markus wordt gebruikt.
Het is geen verhaal wat Markus vertelt. Het wil "evangelie" zijn. Met deze aanhef zegt de schrijver dat hij wil laten zien hoe het evangelie, dat in zijn dagen al bredere bekendheid in de Griekse en Romeinse wereld had gekregen, begonnen is. De nadruk valt op "het" evangelie.
Er is geen ander evangelie dan de boodschap van genade en zaligheid door de gekruisigde en opgestane Christus. Dit goede nieuws van heil en zaligheid door Jezus Christus schrijft Markus.
Het is het evangelie van "Jezus Christus". Zijn werk en persoon zijn bepalend voor de inhoud ervan. Ook noemt hij "het begin" van dit evangelie. Hij wil ons laten zien hoe het is begonnen en waar het is begonnen. Het is begonnen met de prediking en arbeid van Jezus van Nazareth in Galilea. Verder strekte Zijn bediening zich uit tot aan Jeruzalem. Daar is Hij gekruisigd, gestorven, begraven en ten derden dage uit de doden opgestaan. Zo is het begonnen! En het is niet bij dit begin gebleven. In de tijd van Markus heeft het evangelie Rome reeds bereikt. Overal waar de boodschap van het evangelie klinkt, tot aan de einden van de aarde, bouwt God Zijn Kerk. Hoeveel tegenspraak het evangelie ook ontmoet, het werk van Jezus Christus blijft niet zonder vrucht. In de handen van de Heilige Geest is het evangelie het middel tot bekering van zondaren. Daar gaat de Heere mee door totdat dit evangelie in de gehele wereld gepredikt zal zijn tot een getuigenis alle volken … en dan zal het einde komen. Op die dag zal het eind gezien worden van het begin waar Markus hier van schrijft. Een schare van geredde zondaren die niemand tellen kan. Het vindt zijn begin, inhoud en ontstaan in een persoon, namelijk in Jezus Christus, de Zoon van God.
Markus laat in dit tweede evangelie horen dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. In Zijn woorden en in Zijn werken komt openbaar dat Hij de Gezalfde en de Eniggeborene van de Vader is. Het gaat niet om een biografie of een levensbeschrijving. Nee, de schrijver wil onderstrepen hoe God in deze wereld een nieuw begin heeft gemaakt in het zenden van Zijn Zoon. Hij verklaart ook de gang die het evangelie door de wereld maakt. Het Woord zal zijn loop hebben. Hij verzint het niet allemaal zelf maar diept het op uit het leven van Jezus. De Heilige Geest doet hem schrijven … want al de Schrift is van God ingegeven!
Markus ziet vanuit het begin op de voortgang. Hoeveel ongeloof en duisternis er ook in de wereld is, het evangelie behaalt de overwinning omdat het begin uit God is! Het slot van het Markus evangelie maakt dan als het ware de cirkel rond: "En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden".
Kennen wij de kracht en de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus? Hoe hard en onbekeerlijk de mens van nature ook is, maar het evangelie wint het. "Het is een kracht Gods tot zaligheid". Het werpt de grootste tegenstander tegen de vlakte. Het maakt van een opstandeling een volgeling. Van een leeuw een lam. De kracht van God breekt door de zelfhandhaving van een mens heen. Niet om te verdoemen maar om te behouden. Dat is de kracht van het evangelie. Het is kracht van God tot zaligheid!
Markus noemt hetgeen hij schrijft "goed nieuws". Zo gaat een overtuigde zondaar naar het evangelie luisteren. Dan is het alsof er anders wordt gepreekt, alsof we een andere Bijbel in handen hebben. Wat brengt het evangelie een goed bericht aan een mens die het leven in eigen hand niet meer houden kan. Die zichzelf verdoemelijk leerde kennen voor God en buigend ging belijden: "zo gij in 't recht wilt treden, o Heer" en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan?"
Het evangelie brengt aan dezulken de boodschap: "maar neen, daar is vergeving altijd bij U geweest". Hier hoort de zondaar het hemels geklank. De boodschap van het evangelie brengt heil en vrede aan het schuldverslagen hart. Kent u, ken jij dat evangeliegeheim? Is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, het houvast van ons leven geworden omdat het ons leerde dat er ontkoming is in het gericht? Het legt de gloed van de hemel in het hart. Het geeft smaak en geur aan ons leven. Het evangelie geeft het geloof een gezicht op de liefdearmen van God. Het geeft een blik in de kribbe op Hem van Wie het geloof zegt: "Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods".

Ds. W. Harinck