banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free


Dankdag: alles voortreffelijk op zijn tijd

"Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God ge-maakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblij-den, en goed te doen in zijn leven. Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede genie-te van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods."
Prediker 3:11, 12, 13

Het leven kent veel wisselingen. Zeker in onze gehaaste en dikwijls zo chaotische tijd rollen de gebeurtenissen over elkaar heen. De Prediker blijkt een scherp oog te hebben voor de afwisselingen en de tegenstellingen in de gang van het leven. Hij maakt een lange opsomming: er is een tijd om te planten en uit te rukken, een tijd om te baren en te sterven, een tijd om te zoeken en verloren te laten gaan, een tijd om te zwijgen en te spreken enz.
Dan komt de Prediker tot een conclusie. Het is voor hem duidelijk dat God boven al die wisselende tijden staat: "Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd".
Alle dingen hebben hun tijd. Dat is Gods orde. Voor alle dingen is een eigen tijd. Zo kan een mens niet altijd zwoegen en slaven maar moet er ook een tijd van rusten en ontspannen zijn. Een mens kan ook niet altijd praten, al doe je het nog zo graag. Er is ook een tijd om onder de mensen en voor Gods aangezicht stil te zijn.
We zien de wisseling van de tijden in het rijk van de natuur. Zomer en winter, lente en herfst zijn tijden die God schoon maakt op zijn tijd. Zoals in de natuur zijn er ook wisselende tijden in het leven van mensen. Wie jong wil blijven en zich daartoe in allerlei kunstmatige bochten wringt, miskent dat de rijpe levensfase een tijd van God is die ook z'n eigen schoonheid in zich heeft.
De Prediker leert ons dat het er om gaat of wij oog hebben voor Gods orde. Hij maakt de tijd. Hij doet dat voortreffelijk, ja schoon op zijn tijd.
Wat is het verder een diepe gedachte als de Prediker vervolgt met de woorden: "Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd". De mens heeft inderdaad iets met tijden en eeuwen. Hij probeert er een lijn in te zien maar dan komt het probleem. De mens kan niets ontdekken van het werk dat God doet van het begin tot het eind. Inderdaad, wij kunnen het werk en de tijden van God niet uitvinden. Er zijn zoveel raadselachtigheden. We zouden graag de puzzelstukjes van ons leven bij elkaar willen krijgen en de puzzel oplossen, maar we komen er niet uit. Dat is wat de Prediker bedoelt als hij zegt dat een mens het werk van God niet uit kan vinden van het begin tot het eind.
Als we terugkijken op het jaarseizoen dat achter ons ligt dan geven we de Prediker gelijk. Hoe ondoorgrondelijk zijn de tijden van God. Er was geboorte maar ook sterven, er was vreugde maar ook verdriet, er was verzadiging maar ook gebrek. Ook waren er tijden en omstandigheden die zo diep en moeilijk waren dat we inderdaad de bedoeling van God niet konden vinden van begin tot eind.
Leer dan van dit woord uit Prediker. God staat nochtans boven alle dingen. Zover moet het komen dat we ons leven en onze tijden niet langer willen doorgronden, maar dat we ons aan de Heere toevertrouwen. Zalig om alles uit handen te geven, op God te hopen. Hij regeert! Hij lost de puzzel op!
De Prediker zegt nog meer. Wij mensen maken de dingen niet. Ons werken, ons presteren staat niet in een schema van verdienste. Alles wat we krijgen en genieten is gave van God.
Ons hart spreekt van nature een andere taal. Het zegt: Dat heb ik gedaan, daarom heb ik recht op geluk, voorspoed, gezondheid enz. Maar je kunt zelfs niet van een boterham genieten zonder Gods gave. Het is alles Zijn goedheid. Zien we het? God is immers niets aan ons verplicht. Wij kunnen Hem toch de wet niet voorschrijven? Hoe noodzakelijk om dat te gaan zien bij het ontdekkend licht van Geest en Woord. Dit zet ons op onze plaats. Vaak is het een bittere les omdat wij het zelf willen maken en verdienen.
Gezegend is de mens die ging verstaan geheel op Gods genade aangewezen te zijn. Alles is Gods gave. Die afhankelijkheid geeft rust en vertrouwen. Zo gaan we pas echt genieten van de goede gaven Gods. Dan proeven we Zijn genade erin voor een onwaardig mensenkind.
Genade die duur verworven is aan Golgotha's kruis. Alleen aan de voeten van Christus en Zijn kruis vallen de dingen van ons leven op hun plaats. Niet dat we alles gaan begrijpen… wie zal uitvinden wat God gemaakt heeft! Maar we leren Hem aanbidden Die ieder ding schoon gemaakt heeft op zijn tijd, om Jezus' wil.

Ds. W. Harinck