banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free


Verhoging van de Zoon des mensen.

"En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden."
Johannes 3:14

De grote Leraar Israëls is in de stilte van de nacht in gesprek met Nicodemus, een man uit de kring van de Farizeën, die behoorde tot de overste van de Joden. Nicodemus, een mens met zijn vragen, zijn vele vragen. Nicodemus weet met zichzelf geen raad en hij weet ook niet wat hij van de Persoon en het werk van Christus denken moet. Vragen; zo zou het ook bij u kunnen zijn. Vragen en daarbij onrust; onrust in je gemoed, je hart. Het allemaal niet meer bij elkaar kunnen krijgen. Wat is in wezen de zin van mijn leven? Wat heeft de wereld, dit tijdelijke leven, nu te bieden? Met al de tijdelijke zegeningen toch geen rust, geen vrede in je hart. In deze heeft de wereld niets te bieden! De wereld laat leeg, ja eeuwig leeg.
Nicodemus gaat met al zijn vragen naar Hem, waarvan hij gehoord heeft. De discipelen zeiden eens: "Heere, tot Wie zullen wij anders heengaan; Gij hebt de woorden des eeuwigen levens." Ja, dan zou er geen hoop, noch uitkomst voor ons benauwde hart, veroordeelde leven zijn, als God Zelf niet voor de uitkomst gezorgd had. De zaak, waar de grote Profeet en Leraar, dat is Christus, over spreekt vindt u terug in Numeri 21:1-9. Israël heeft het opnieuw bij de Heere verzondigd en God geeft Zijn rechtvaardige straf. Hij straft het ontevreden en ongelovige en opstandige volk van Israël met een verschrikkelijke slangenplaag. Velen worden door de slangen gebeten en sterven aan dat slangengif.
Paulus zegt in 1 Korinthe 10:9: "En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield."
Geliefden, slangen, het wijst ons terug naar de slang in het Paradijs. Wat een verschrikkelijke gevolgen heeft het luisteren naar de slang, naar de verleidende woorden van de duivel, die in zijn verleiding gebruik maakte van de slang. Vanaf dat ogenblik zijn wij de duivel toegevallen en doen wij de werken van de duivel. Zijn wij uit de vader der leugenen en daarom kinderen des toorns, gelijk al de anderen, dat wil zeggen met alle mensen. Allen bezet met dat dodelijke slangengif, dat is de zonde en dat is onze dood. Er zou nooit genezing, behoud, verlossing mogelijk zijn, als God Zelf niet voor verlossing zorg had gedragen. Wat een eeuwig wonder van genade, een éénzijdige liefde Gods, dat God aan genade gedacht heeft. De Drieenige God heeft aan genade gedacht en dat in de eeuwigheid. Eeuwige Vredegedachte bij de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Ja, de Vader Zelf heeft gezocht naar een weg, tot nieuw en waarachtig leven en dat met behoud van al Zijn Heilige deugden. Die Weg des behouds is geopend van de Vader, in de gave van Zijn Zoon, dat is Jezus Christus. Jezus Christus is de eeuwige en enige Zoon des Vaders. Hij is van de Vader gegeven tot de verzoening van de zonden. Ja, gegeven en dat tot welk een prijs? Wel, Hij moet de prijs der zonden bij God voldoen.
En daartoe gaf de Vader Zijn Zoon. Hij gaf Hem tot in de dood, de dood aan het kruis. Daar wijst Christus op in het onderwijs aan Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Mozes moest dat doen en deed het ook, opdat de gebetenen op die slang konden zien.
En die, door het geloof op die slang, die afzichtelijke slang zagen, die werden genezen. Die slang moest verhoogd worden! Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. De Zoon des mensen, dat is Gods Zoon, die de menselijke natuur uit Maria heeft aangenomen. Die moet verhoogd worden. De prediking van de verzoening door Christus' voldoening, moet verhoogd worden.
In die voldoening is er verzoening voor de gebetene, de in zichzelf doodschuldige en verloren zondaar. Is de kwaal der zonde bij u reeds bekend? Is dit Lam u reeds nodig.

Ds. A. Bac