banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

Jezus ontvangt de zondaars

"Deze ontvangt de zondaars en eet met hen."

Lukas 15 vers 2b

Daar komen ze... tollenaars en zondaars. Zij naderen tot de Heere Jezus om Hem te horen. Ze worden door Hem ontvangen. Ze eten met Hem. Ze hebben gemeenschap met Hem. Ze ervaren Zijn liefde en gunst.
De wereld verstaat dit niet. De godsdienstige farizeeën en schriftgeleerden ergeren zich daaraan. Vol verachting klinkt het uit hun mond: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.
Toch spreken zij, onwetend, een heerlijk evangeliewoord. Want in stille verwondering en aanbidding worden deze woorden nagestameld door mensen die doorleven dat ze zondaars zijn en blijven. Verwondering over Wie Deze wil zijn voor zondaars. De zondaars, dat zijn mensen die algemeen als zondaars bekend staan. Zij die in de zonden leven, hoeren, tollenaars en zondaars, ze staan op één lijn met heidenen. Zij worden door de Zaligmaker ontvangen. En daar begrijpen de farizeeën niets van. Maar daar begrijpt u misschien ook niets van? Want u leert uzelf kennen als de grootste van de zondaren. U weet wat het is gezondigd te hebben tegen een heilig, rechtvaardig en goeddoend God. De schuld drukt, het heilig recht Gods eist en de wet vervloekt. Met een verbroken hart en een verslagen geest komt u aan de troon van Gods genade. Wonder van Gods eeuwige ontferming, daar wordt u niet weggestuurd. Dat hebt u wel verdiend, want Gods recht moet zijn loop hebben. Daarom moet er betaald worden, volkomen. En u hebt niets... Verstaat u het? Dan wordt het omkomen, verloren gaan... Onvergetelijk ogenblik als deze ontvangst aan u wordt geopenbaard.
Nee, Hij stoot niet weg. Hij ontvangt. Hij is gewillig om de grootste van de zondaren te ontvangen en met hen te eten. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.
Deze, dat is de van de Vader Gezalfde, Gods geliefde Zoon. Hij is door de Vader gezonden, Hij heeft Zichzelf gegeven. Hij is gekomen in de volheid van de tijd, de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Deze, dat is de Zaligmaker van zondaren. Zijn Naam is Jezus. Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Deze is de Zoon des mensen, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij ontvangt zondaars, beladen met schuld, want Hij heeft voor hen betaald. Hij ontvangt Zijn zwarte bruidskerk om haar wit te wassen in Zijn reinigend bloed. Deze ontvangt hen die de vloek verdiend hebben, want Hij heeft hun vloek gedragen. Deze ontvangt zondaren, die beven onder Gods recht omdat Hij aan Gods recht volkomen heeft voldaan. Hij eet met ze. Hij heeft gemeenschap met hen. Hij spreekt tot hun ziel van genade, troost en vrede met God. Hij voedt, laaft en verzadigt ze die naar hem hongeren en dorsten. Hij schenkt ze sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor hun benauwde geest. Hun weeklacht en geschrei, verandert Hij in een blijde rei.
Weet u nog niet dat u een zondaar bent? Dan ziet u geen waarde in de Zaligmaker. Dan kunt u het nog buiten Hem stellen. En dat betekent: zonder hoop, zonder God, verloren. Want alles buiten Hem is de dood, buiten Hem is geen leven; maar een eeuwig zielsverderf.
Hoort u het, kinderen van God? Het is alleen: Deze ontvangt en u zoekt het zo vaak ergens anders... Deze, Deze alleen. De zaligheid is in geen Ander. Ja, in uzelf verliest u alles. Uit Hem krijgt u alles terug, alles omdat Hij alles heeft volbracht.
De dichter zingt:
‘t Behoeftig volk in hunne noden,
in hun ellend' en pijn,
gans hulpeloos tot Hem gevloden,
zal Hij ten Redder zijn.

Ds. D.W. Tuinier