banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free

De volheid des tijds

"Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden."
Galaten 4: 4,5

Wat wordt er bedoeld met deze uitdrukking? "De volheid des tijds" schijnt te kennen te geven de volkomen voleinding en algehele vervulling van die tijd, die van alle eeuwigheid in Gods gedachten was bestemd. Waarom de Heere een zekere tijd vaststelde voor Christus om te verschijnen en waarom die tijd zo laat lag in de geschiedenis der wereld, weten we niet. Het is verborgen in de eeuwige gedachten van God en maakt deel uit van Zijn oneindige en ondoorgrondelijke wijsheid. Maar dit weten wij, dat het juist zulk een tijd was, als God het meest gepast achtte, om er die heerlijke gebeurtenis in te vervullen.Daarom wordt het genoemd "de volheid des tijds" omdat de tijd, die God bestemd had, toen volkomen vervuld was. En inderdaad, zelfs met onze beperkte inzichten, met onze onvolmaakte kennis van die tijd, kunnen wij zien, dat er hierin enige treffende voorbeelden van de wijsheid van God werden tentoongespreid. Ten eerste, toen Christus kwam, was de wereld in vrede. Bijna de enige tijd gedurende vele, vele jaren, was er toen een algemene vrede over de gehele wereld. Ten tweede, door de voorzienigheid van God waren alle volkeren aan één juk onderworpen en ze werden aldus min of meer tot één volk. En ten derde werd er toen in de voorzienigheid van God algemeen één taal - de Griekse taal - gesproken. Zodat, als er geen andere redenen waren, deze drie genoegzaam schijnen te zijn om aan te tonen, dat dit een gepaste tijd was voor de Zoon van God om te verschijnen, opdat Zijn Evangelie zijn loop zou hebben en verheerlijkt zou worden en Zijn zaligheid bekendgemaakt zou worden tot aan de einden der aarde. In deze volheid des tijds moesten de voorzeggingen aangaande de Messias worden vervuld en de offeranden moesten worden vervuld in die ene Offerande, het Lam Gods, geslacht van voor de grondlegging der wereld. O, zie wat een bemoediging dit is voor arme, belaste zondaren, die worden veroordeeld door de wet! God heeft Zijn geliefde Zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om te verlossen degenen, die onder de wet waren, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Bent u onder de wet? Gevoelt u, dat u daar bent? Veroordeelt de wet u? Is de zonde uw kwelling? Bent u bevende bij de toekomende toorn? God heeft Zijn Zoon gezonden om zulken als u vanonder de wet te verlossen, opdat u de aanneming tot kinderen zou verkrijgen. Als u in staat wordt gesteld in Jezus Christus te geloven tot zaligheid van uw ziel, dan zal ieder gezegend gevoelen in uw hart worden verwekt. De HEERE zal de Geest van Zijn Zoon met kracht in uw ziel zenden, waardoor u in staat gesteld wordt te roepen: "Abba, Vader!" Hij zal de Goddelijke betrekking erkennen als van Zijn eigen schepping en schenking. Zijn Geest zal getuigen met uw geest, dat u een kind van God bent en u zult worden verzegeld als een erfgenaam van God, een medeerfgenaam van Christus en dit alles voortvloeiende uit en tot lof van die overvloeiende genade, die, waar de zonde overvloedig is geweest, veel meer overvloedig zijn zal, tot de eer van God en tot zaligheid van Zijn volk.

J.C. Philpot