banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free


De Trooster

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb'.
Johannes 14:26

De Heilige Geest is de derde Persoon in het goddelijke Wezen. De zaligheid van de Kerk vindt zijn oorsprong in het verkiezend welbehagen van God de Vader. De zaligheid is verworven door God de Zoon. De zaligheid wordt toegepast door de Heilige Geest. Het behoud van de Kerk is het werk van de drie-enige God. De Heilige Geest is in het Oude Testament beloofd: 'Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.' (Jes. 44:3). De Heilige Geest is op de Pinksterdag uitgestort. 'Jezus... heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.' (Hand. 2:32-33). Door de uitstorting van de Heilige Geest is de kerk wereldkerk geworden. Het Evangelie van redding gaat sinds de Pinksterdag uit naar alle volken. Wat is de bedeling van de genade daardoor rijk geworden.

De Heilige Geest is door de Heere Jezus beloofd. In de nacht van het verraad belooft de Heere Jezus aan de discipelen de komst van de Geest. De discipelen hebben verschillende aangrijpende zaken gehoord. Petrus zou de Heere Jezus verloochenen. Judas heeft de Heere Jezus inmiddels verraden. De kruisiging is aanstaande. Ook heeft de Heere gewezen op de aanstaande hemelvaart: 'Ik ga heen om u plaats te bereiden.' (Joh. 14:2). Deze dingen wekken veel beroering bij de discipelen. Het zijn ook ontstellende en ingrijpende zaken. Wat hebben de discipelen daarom een Trooster nodig. De Trooster is de Heilige Geest. De Heilige Geest zal 'alles leren'. De Heere Jezus wijst hiermee op het werk van de Heilige Geest. De Geest zal de discipelen bekwaam maken voor hun taak.
Op de Pinksterdag heeft Petrus het Evangelie met grote kracht en vrijmoedigheid mogen verkondigen. De Heilige Geest heeft dat Petrus geleerd.
De Heilige Geest leert ook nu nog Gods kinderen. Hij geeft onderwijs op de leerschool van Gods genade. De Heilige Geest maakt de woorden van Christus indachtig. Hij onderwijst door het Woord.
De Heilige Geest leert de noodzaak van de waarachtige bekering. Door de zonde zijn wij losgeraakt van God. Door de zonde is ook niemand meer verlegen om God. De Heilige Geest verwekt door zijn kracht een vernieuwing. Hij wederbaart tot een levende hoop. Waar de Heilige Geest het wonder van wedergeboorte verricht komt er een droefheid naar God. Dan gaan onze ogen open voor het gemis in ons leven. Dan wordt er een heimwee geboren naar God. Laten we onszelf onderzoeken of we dit bij ondervinding weten.

De Heilige Geest overtuigt ook van de zonde. Van nature hebben wij eigenlijk niet zoveel last van de zonde. Zondigen kan soms heel voordelig zijn. Zonde is het element van de natuurlijke mens. De Heilige Geest echter overtuigt van zonde. Hij doet dat door de wet van God.
De Heilige Geest overtuigt iemand zodanig dat hij zichzelf niet meer kan helpen uit de ellende. Hij maakt mensen verloren zondaren voor God. Laten we niet vergeten dat we zondaar voor God gemaakt moeten worden! De Heilige Geest laat de hopeloze toestand van ons leven bevindelijk zien. De Heilige Geest maakt ook plaats voor Christus. De Bijbel leert dat aan Gods recht moet worden voldaan. Alleen op die wijze is er redding mogelijk. Zondige mensen kunnen aan Gods recht nooit voldoen. Het is hopeloos met alle mensen. Christus heeft aan het recht van Zijn Vader voldaan. Hij heeft de schuld betaald en de wet volbracht. De Heilige Geest leert aan al Gods kinderen dat de zaligheid en de redding alleen ligt in Christus en Zijn volbrachte werk.
Wat is het nodig dat er plaats komt voor Christus. Wat is het ook een worsteling om daarvan de wetenschap te ontvangen. Wat is het echter ook rijk als dat mag geloofd worden. Dat er nu ook voor mij behoud is in de Zaligmaker der wereld. Dan roept u uit: ‘Mijn Heere en mijn God!’ (Joh. 20:28). Dan is genade vrije gunst. Dan wordt God goed voor slechte mensen.
Het werk van Gods Geest is nodig. Zonder dat werk gaan we verloren. Laten we bidden en worstelen om de werking van die Geest in ons hart. De psalmen getuigen ervan.

Och, schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht Die mij op mijn paan ten Leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboön mij tot Uw liefde wekken.

Ds. W. Visscher