banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free

Binnenkort

 • di 06 dec. (20:00 - 21:30)
  Lidmatencatechisatie
 • wo 14 dec. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • do 19 jan. (19:30 - 22:00)
  Nieuwjaarsinstuif
 • wo 25 jan. (14:30 - 16:00)
  Seniorenmiddag
 • za 11 feb. (09:00 - 10:00)
  Doopzitting
 • wo 22 feb. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • wo 29 mrt. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • wo 26 apr. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • Contact WebMaster

  Alles behalve liefde of enkel liefde ...

  "Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief."
  Lukas 7:47

  De Heere Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër. Waarom wil Simon de Zaligmaker zo dichtbij hebben? Aan zijn tafel? Uit het Bijbelgedeelte (Lukas 7:36 - 50) blijkt dat het alles behalve liefde is wat hem dreef. En dan komt zomaar die vrouw binnenlopen. Niet ongebruikelijk in het Oosten, maar nu is het bijzonder pijnlijk. Want ze staat bekend als een zondares. Dat zijn we toch allemaal, zondaren en zondaressen? Ja, maar uit het Schriftgedeelte blijkt dat het een publieke vrouw is. Een vrouw die aan de zonde haar brood heeft verdiend. Waarom wil zij dichtbij Jezus zijn? Uit enkel liefde! En al kunnen de stekende blikken van de gasten haar wel wegkijken, ze ziet niemand dan Jezus alleen. Ze gaat achter Hem staan, Die aanligt aan de tafel van Simon en weent. Warme tranen van diepe zondesmart rollen op Jezus voeten. Wellicht wat verschrikt droogt ze met haar lange haren Zijn voeten af, kust zelfs die voeten en giet er kostbare zalf over uit. Deze naamloze vrouw zegt helemaal niets, maar haar daden zeggen genoeg.
  Simon, de gastheer denkt: zie je wel, nu blijkt wie Jezus is! Als Hij een profeet was, zou Hij het nooit hebben toegelaten. Simon begrijpt er niets van. Als je geen schuld voelt, geen zondelast denkt te hebben, heb je ook deze Zaligmaker niet nodig.
  Jezus neemt het woord en vertelt de gelijkenis van twee schuldenaars. De schuld van de één is tien keer groter dan die van de ander. En toch is er een overeenkomst: beiden hebben geen penning om te betalen. De geldschieter scheldt beiden de schuld vrij. Wie zal nu het meest dankbaar zijn? Wie zal de schuldeiser het meest liefhebben? 't Is geen moeilijke vraag en Simon geeft antwoord. Wel zegt Jezus: 'Ziet gij deze vrouw?' Simon heeft haar nog geen blik waardig gekeurd, maar nu wordt ze vergeleken met zijn handelen! ‘U hebt Mij geen enkel eerbewijs toegebracht. Geen welkomstgroet, geen voetwassing en geen druppel olie op het hoofd. Maar deze vrouw heeft Mijn voeten gewassen, gekust en gezalfd.’
  Enkel liefde, ook in het onderwijs van de Heere Jezus. Jezus had kunnen zeggen: ‘Simon, je hebt nog nooit gezien hoe zondig jij bent en daarom heb jij geen echte Zaligmaker nodig.’ Deze vrouw heeft iets gezien van haar zondige leven en heeft wel een Zaligmaker nodig. Je staat op één lijn met die slechte vrouw. Zij kan haar schuld niet betalen, maar jij ook niet.
  Wat een liefde schuilt er in dit onderwijs! De liefdeloze Simon wordt onderwezen door de liefdevolle Zaligmaker. Jezus heeft die vrouw tot Zich getrokken met de koorden van Zijn liefde. Maar meer, want Hij zegt: 'Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.’ We moeten de woorden zo uitleggen: deze vrouw met haar vele zonden heeft vergeving ontvangen en daarom heeft zij veel lief. De liefde die ze komt betuigen, is het bewijs dat Hij haar eerst liefgehad heeft. En aan het adres van Simon wil het dit zeggen: 'U hebt Mij helemaal niet lief, dus is u blijkbaar nog niets vergeven. Simon, je weet nog niet wat vergeving is ...’
  Lezer, lezeres, hoe is het in ons hart? Alles behalve liefde tot de Heere? Dan hebben we nog nooit onze zondelast gezien en nog nooit een Zaligmaker nodig gehad. Of is het zoals deze vrouw enkel liefde? Ze is heengegaan in vrede. Haar geloof heeft haar behouden en haar vele zonden zijn haar vergeven. En misschien heeft het gezongen in haar hart:
  God heb ik lief; want die getrouwe HEER'
  Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
  Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
  Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

  Ds. B. Labee

   
  Eerder verschenen meditaties:

  Meditatie Schrijver Kerkbode 

  Alles behalve liefde of enkel liefde ... - Ds. B. Labee - 06 - 2019
  De regenboog - Ds. C. van Ruitenburg - 05 - 2019
  David en Bathseba - Ds. W. Harinck - 04 - 2019
  Gij zijt de Christus! - Ds. J.W. Verweij - 03 - 2019
  Nogmaals de oorlogen van David - Ds. W. Harinck - 02 - 2019
  De weg des Heeren - Ds. L. Terlouw - 01 - 2019
  Zonlicht voor vrezenden - Ds. G.W.S. Mulder - 22 - 2018
  Een woord uit het hart - Ds. B. van der Heiden - 21 - 2018
  De verwondering van Mefiboseth - Ds. W. Harinck - 20 - 2018
  De gesloten deur - Ds. J. Driessen - 19 - 2018
  David doet weldadigheid aan Mefiboseth (2) - Ds. W. Harinck - 18 - 2018
  Maar zo wie Zijn Woord bewaart - Ds. M. Golverdingen - 17 - 2018
  De dierbaarheid van Christus - Ds. J.B. Zippro  - 16 - 2018
  David doet weldadigheid aan Mefiboseth (1) - Ds. W. Harinck - 15 - 2018
  Reizen - Ds. D.W. Tuinier - 14 - 2018
  Een laatste groet - Ds. W. Harinck - 13 - 2018
  Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding - Ds. J. van Rijswijk - 12 - 2018
  De oorlogen van David - Ds. W. Harinck - 11 - 2018
  De Trooster - Ds. W. Silfhout - 10 - 2018
  Predikt het Evangelie aan alle creaturen - Ds. W. Visscher - 09 - 2018
  Ware nederigheid - Ds. W. Harinck - 08 - 2018
  Een nieuw begin - Ds. J.S. van der Net  - 07 - 2018
  Het verlangen van David om voor de Heere een huis te bouwen - Ds. W. Harinck - 06 - 2018
  Een wenende Jezus - Ds. A.B. van der Heiden - 05 - 2018
  Ik ben de goede Herder - Ds. H. Paul - 04 - 2018
  David haalt de ark naar Sion - Ds. W. Harinck - 03 - 2018
  Gekomen en niet aangenomen - Ds. C.G. Vreugdenhil - 02 - 2018
  Alle dingen nieuw - Ds. D. Rietdijk - 01 - 2018
  Jezus Christus is de Eeuwige - Ds. W. Haricnk - 22 - 2017
  Immanuël - Dr. H.F.Kohlbrugge - 21 - 2017
  Soli Deo Gloria - Ds. W. Harinck - 20 - 2017
  Uit genade zalig - Ds. D.W. Tuinier - 19 - 2017
  Solus Christus - Ds. W. Harinck - 18 - 2017
  De stilte na de storm - Ds. R. Kattenberg - 17 - 2017
  Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. - Ds. J.J. Tanis - 16 - 2017
  Sola Scriptura - Ds. W. Harinck - 15 - 2017
  Door Zijn striemen is ons genezing geworden. - Ds. C. Harinck - 14 - 2017
  Sola Gratia - Ds. W. Harinck - 13 - 2017
  Goddelijk onderzoek - Ds. J.J. van Eckeveld - 12 - 2017
  Sola fide - Ds. W. Harinck - 11 - 2017
  Hemelvaart - Ds. W. Silfhout - 10 - 2017
  Eén ding - Ds. L. Terlouw - 09 - 2017
  De verovering van Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 08 - 2017
  De kraaiende haan - Ds. D.W. Tuinier - 07 - 2017
  De dood van Isboseth - Ds. W. Harinck - 06 - 2017
  Ik heb grotelijks begeerd ... - Ds. J.M. Kleppe - 05 - 2017
  Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, O HEERE! - Ds. A. Moerkerken - 04 - 2017
  De les uit de dood van Abner - Ds. W. Harinck - 03 - 2017
  Verzocht - Ds. K. Boeder - 02 - 2017
  De poorten der hel - Ds. H. Paul - 01 - 2017
  De Christus van het Kerstfeest - Ds. W. Harinck - 22 - 2016
  Een toegerust volk - Ds. H. Hofman jr. - 21 - 2016
  Een aanhoudende strijd - Ds. W. Harinck - 20 - 2016
  Geliefden, moet ge zeggen: 'ik heb veel' of moogt ge zeggen: 'ik heb alles'? - Ds. J. Mijnders - 19 - 2016
  David koning over Juda - Ds. W. Harinck - 18 - 2016
  Misgunde genade - Ds. M.J. van Gelder - 17 - 2016
  David ontvangt het bericht van de dood van Saul en Jonathan - Ds. W. Harinck - 16 - 2016
  De gelijkenis van het zuurdesem - Ds. R.A.M. Visser - 15 - 2016
  De dood van Saul - Ds. W. Harinck - 14 - 2016
  Wat zoekt u? - Ds. L. Terlouw - 13 - 2016
  De zending van Gods heil - Ds. J. Driessen - 12 - 2016
  Op eigen wegen krijg je God tegen - Ds. H.A. van Zetten  - 11 - 2016
  Davids buit - Ds. W. Harinck - 10 - 2016
  Het werk van de Geest van Pinksteren - Ds. J.M. Kleppe - 09 - 2016
  Hemelvaart - Ds. A.B. van der Heiden - 08 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (2) - Ds. W. Harinck - 07 - 2016
  De opstanding - Ds. J. Schipper - 06 - 2016
  Biddag in de lijdenstijd - Ds. P. Mulder - 05 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (1) - Ds. W. Harinck - 04 - 2016
  Nu niet - aanstonds! - Ds. A. Vergunst - 03 - 2016
  David en de Filistijnen - Ds. W. Harinck - 02 - 2016
  Nieuwjaar - Ds. J. Driessen - 01 - 2016
  Het Koningschap van de Messias - Ds. W. Harinck - 22 - 2015
  De sterke Verlosser - Ds. A.F. Honkoop - 21 - 2015
  Saul te Endor - Ds. W. Harinck - 20 - 2015
  Vervulling - Ds. G.W.S. Mulder - 19 - 2015
  David in het land van de Filistijnen - Ds W. Harinck - 18 - 2015
  Mijn tijden zijn in Uw hand - Ds. H. Paul - 17 - 2015
  Vrees en ongeloof - Ds. W. Harinck - 16 - 2015
  Zichzelven voor mij overgegeven - Ds. D. Rietdijk - 15 - 2015
  Klaar voor de toekomst? - Ds. W. Harinck - 14 - 2015
  Op reis - Ds. M. Karens - 13 - 2015
  De laatste kans voor Saul (2) - Ds. W. Harinck - 12 - 2015
  Het geluid van de Heilige Geest - Ds. J. van Haaren - 11 - 2015
  De Geest maakt levend - Ds. W. Harinck - 10 - 2015
  Opgevaren in de hoogte - Ds. J.B.Zippro - 09 - 2015
  De laatste kans voor Saul (1) - Ds. W. Harinck - 08 - 2015
  Ik en gij - Ds. A. Schot - 07 - 2015
  Christus de Hoeksteen - Ds. W. Harinck - 06 - 2015
  Alles uit handen geven - Ds. A. Karens - 05 - 2015
  Is Hij voor u ook het leven? - Ds. A. Bac - 04 - 2015
  David tot inkeer gebracht - Ds. W. Harinck - 03 - 2015
  Alleen dóór Hem zalig - Ds. A. Moerkerken - 02 - 2015
  Een gebed tot de HEERE aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. D. W. Tuinier - 01 - 2015
  Christus is Vrede - Ds. W. Harinck - 21 - 2014
  Verwachting - Ds. J.B. Zippro - 20 - 2014
  De wijsheid van Abigaïl - Ds. W. Harinck - 19 - 2014
  Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden - Ds. A.J. Gunst - 18 - 2014
  De dwaasheid van Nabal - Ds. W. Harinck - 17 - 2014
  Gods grote daden - Ds. R.A.M. Visser - 16 - 2014
  Jehovah is Koning - Ds. C. Harinck - 15 - 2014
  De scholen beginnen weer - Ds. M.J. van Gelder - 14 - 2014
  Davids getuigen en Sauls erkennen - Ds. W. Harinck - 13 - 2014
  Heilig leven voor God - Ds. J.J. Tanis - 12 - 2014
  David spaart het leven van Saul - Ds. W. Harinck - 11 - 2014
  Vervuld met de Heilige Geest - Ds. J. van Vliet - 10 - 2014
  Evangelie voor Jeruzalemse zondaren - Ds. W. Harinck - 09 - 2014
  Goddelijke bewaring - Ds. W. Harinck - 08 - 2014
  Christus, het Leven - Ds. F. Harinck - 07 - 2014
  Berusting en Hoop - Ds. W. Harinck - 06 - 2014
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 05 - 2014
  Geloofstrouw en geloofsverwondering - Ds. C.G. Vreugdenhil - 04 - 2014
  In de spelonk van Adullam - Ds. W. Harinck - 03 - 2014
  Jezus ontvangt de zondaars - Ds. D.W. Tuinier - 02 - 2014
  De vlucht naar Egypte - Ds. A. Elshout - 01 - 2014
  De grootheid van Christus - Ds. W. Harinck - 20 - 2013
  Christus' komst in het vlees - Ds. J. van Haaren - 19 - 2013
  Het spoor bijster - Ds. W. Harinck - 18 - 2013
  Dankdag - Ds. A. Moerkerken - 17 - 2013
  Hervorming - Ds. W. Harinck - 16 - 2013
  Herfst - Ds. H. Hofman - 15 - 2013
  'k Zal gedenken ... - Ds. W. Harinck - 14 - 2013
  Inscherpen - Ds. D.W. Tuinier - 13 - 2013
  Genoeg - Ds. H. Paul - 12 - 2013
  Davids vlucht - Ds. W. Harinck - 11 - 2013
  Het eerste, ware gebed van Saulus - Ds. A. Vermeij - 10 - 2013
  Ware vriendschap - Ds. W. Harinck - 09 - 2013
  Een biddende gemeente - Ds. H. Hofman sr. - 08 - 2013
  Houd in gedachtenis... - Ds. A. Elshout - 07 - 2013
  David en Goliath (3) - Ds. W. Harinck - 06 - 2013
  Christus voorzegt Zijn kruisdood - Ds. Chr. van der Poel - 05 - 2013
  Bidden - Ds. P. Mulder - 04 - 2013
  David en Goliath (2) - Ds. W. Harinck - 03 - 2013
  David en Goliath (1) - Ds. W. Harinck - 02 - 2013
  Onze tijden zijn in Gods hand - Ds. J.J. van Eckeveld - 01 - 2013
  De Messias en Zijn werk - Ds. W. Harinck - 21 - 2012
  Advent: Hij komt! - Ds. J.J. van Eckeveld - 20 - 2012
  David speelt voor Saul op de harp - Ds. W. Harinck - 19 - 2012
  Geleend goed - Ds. C. Harinck - 18 - 2012
  De zalving van David - Ds. W. Harinck - 17 - 2012
  Gods verrassend verkiezen - Ds. W. Harinck - 16 - 2012
  Het goud van Scheba - Ds. J. Driessen - 15 - 2012
  En hij is een vriend Gods genaamd - Ds. G. Clements - 14 - 2012
  Horen en spreken - Ds. W. Harinck - 13 - 2012
  Uitgaan... - Ds. W. Harinck - 12 - 2012
  Gebed der gemeente - Ds. E. Bakker - 11 - 2012
  Aan de vrucht wordt de boom gekend - Ds. H. Paul - 10 - 2012
  De Geest van Christus uitgezonden in het hart - Ds. W. Harinck - 09 - 2012
  Van de opstanding hang alles af - Matthew Henry - 08 - 2012
  Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit… - Ds. R. Boogaard - 06 - 2012
  Jezus' opgaan naar Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 05 - 2012
  Deze ellendige riep, en de Heere hoorde - Ds. G.J. van Aalst - 04 - 2012
  Het Zelfgetuigenis van Jezus - Ds. W. Harinck - 03 - 2012
  Een indringende vraag - Ds. W. Visscher - 15 - 2011
  Een oude maar niet verouderde zonde - Ds. W. Harinck - 14 - 2011
  Want Ik ben niet gekomen om te roepenrechtvaardigen,
  maar zondaars tot bekering
  - Ds. H. Paul - 13 - 2011
  Gods onmisbare zegen - Ds. W. Harinck - 12 - 2011
  De Geest maakt zondaren vrij - Ds. W. Harinck - 11 - 2011
  Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus - Ds. H. Hofman Sr. - 10 - 2011
  Een opdracht van de Koning - Ds. J. Driessen - 09 - 2011
  Naar de Schriften - Ds. W. Harinck - 08 - 2011
  Goede Vrijdag - Pasen - John Bunyan - 07 - 2011
  De bewogenheid van Jezus - Ds. W. Harinck - 06 - 2011
  De verlossing van een elendige - Ds. J.B. Zippro - 05 - 2011
  Het geluk van het volk dat de Heere tot zijn God heeft. - Ds. W. Harinck - 04 - 2011
  Hij moet wassen, maar ik minder worden. - Ds. K. de Gier - 02 - 2011
  Een indringende vraag aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. W. Harinck - 01 - 2011
  Het evangelie van Jezus Christus - Ds. W. Harinck - 21 - 2010
  Arm geworden – ook voor u, voor jou? - Ds. J. Driessen - 20 - 2010
  Licht - Ds. W. Visscher - 19 - 2010
  Dankdag: alles voortreffelijk op zijn tijd - Ds. W. Harinck - 18 - 2010
  Jeugdige Godsvrucht! - Ds. W. Harinck - 17 - 2010
  Geloofshonger en geloofsijver - Ds. C.G. Vreugdenhil - 16 - 2010
  Schuilen bij God - Ds. W. Harinck - 15 - 2010
  Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik ... - Ds. G.J.N. Moens - 14 - 2010
  De les van de mieren - Ds. W. Harinck - 13 - 2010
  De verkondiging van de goede boodschap - Ds. W. Harinck - 12 - 2010
  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop - Ds. J. van Haaren - 11 - 2010
  De raad van Gamaliël - Ds. G. Beens - 10 - 2010
  De andere Trooster - Ds. J. Driessen - 09 - 2010
  De levensles van de Levensvorst - Ds. G.J. van Aalst - 08 - 2010
  Een boodschap voor mensen die zichzelf moeten afschrijven - Ds. A.B. van der Heiden - 07 - 2010
  Zoekt de dingen, die boven zijn - Ds. H. Paul - 06 - 2010
  Ga in uw binnenkamer - Ds. A. Vergunst - 05 - 2010
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 04 - 2010
  Verhoging van de Zoon des mensen - Ds. A. Bac - 03 - 2010
  Hij moet wassen, maar ik minder worden - Ds. K. de Gier - 02 - 2010
  Een gepaste nieuwjaarsbede - Ds. B. van der Heiden - 01 - 2010
  Want Uw Licht komt - Ds. M.J. van Gelder - 21 - 2009
  De volheid des tijds - J.C. Philpot - 20 - 2009
  Christus' komst - Ds. A. Schot - 19 - 2009
  Maar één…? - Ds. L. Terlouw - 18 - 2009
  Ons leven - Ds. A. Bac - 17 - 2009
  Worden als een kind - Ds. P. Melis - 16 - 2009
  Droefheid naar God - Ds. A.B. van der Heiden - 15 - 2009
  Weer naar school - Ds. A. Moerkerken - 14 - 2009
  De verloren zoon - Ds. J. van Haaren - 13 - 2009
  Bijna bewogen - Ds. H. Paul - 12 - 2009
  Pinksteren - Ds. J.B. Zippro - 11 - 2009
  Zegenende handen - Ds. D.W. Tuinier - 10 - 2009
  De Trooster - Ds. W. Visscher - 9 - 2009
  Opstanding - Ds. J.M. Kleppe - 8 - 2009
  De liefdegeur in de gemeente onder het kruis - Ds. C.G. Vreugdenhil - 7 - 2009
  Het Brood des levens - Ds. G.J.N. Moens - 6 - 2009